تبیان، دستیار زندگی
در این محتوای هوشمند دیداری، دانش آموزان دوره دبستان با فرایند روش تحقیق علمی آشنا می شوند. برای انجام یک تحقیق هر دانش آموزی بایستی با پنج گام اصلی مشاهده کردن، پرسیدن، فرضیه سازی، آزمایش کردن، یادداشت برداری، نتیجه گیری آشنا باشند....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

روش تحقیق علمی

روش تحقیق علمی

در این محتوای هوشمند دیداری، دانش آموزان دوره دبستان با فرایند روش تحقیق علمی  آشنا می شوند. برای انجام یک تحقیق هر دانش آموزی بایستی با پنج گام اصلی مشاهده کردن، پرسیدن، فرضیه سازی، آزمایش کردن، یادداشت برداری، نتیجه گیری آشنا باشند.

در هر بخش، با تعریف پایه این مفاهیم آشنا می شود. روی کلمه بعدی در قسمت پایینی سمت چپ این محتوا کلیک کنید.

برای دریافت این فایل آموزشی کلیک کنید.


مرکز یادگیری سایت تبیان