وب سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
وب سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
آنچه از اوستا به زبان پهلوی ترجمه شده است مجموعا 141000 کلمه: 1- وندیداد (پهلوی): تقریبا 4800 کلمه 2- یسنا (پهلوی): تقریبا 39000 کلمه 3-نیرنگستان : تقریبا 3200 کلمه اوستایی و 600 پهلوی ....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ترجمه ی اوستا به پهلوی

قسمت اول قسمت دوم قسمت سوم قسمت چهارم قسمت پنجم قسمت ششم قسمت هفتم
قسمت هشتم قسمت نهم قسمت دهم قسمت یازدهم قسمت دوازدهم قسمت سیزدهم

قسمت چهاردهم:  

آنچه از اوستا به زبان پهلوی ترجمه شده است مجموعا 141000 کلمه:

اثر

1- وندیداد (پهلوی): تقریبا 4800 کلمه

2- یسنا (پهلوی): تقریبا 39000 کلمه

3-نیرنگستان : تقریبا 3200 کلمه اوستایی و 600 پهلوی

ترجمه ی آن و 22000 کلمه ی  پهلوی شرح و توضیح و 1800 کلمه اوستایی

4- ویشتاسب یشت (پهلوی) : تقریبا 5200 کلمه

5- وِیسْپَ رَذْ  (پهلوی) :  تقریبا 3300 کلمه 

6- فرهنگ اُیم اِیوَکْ : تقریبا 2250 کلمه  پهلوی و1000 اوستایی

7- اوهرمزد یَشْت (پهلوی) :  تقریبا 20000 کلمه

8- بهرام یشت (پهلوی):  تقریبا 2000 (ظ) کلمه

9-هادُخت نسک (پهلوی) :  تقریبا 1530 کلمه

10- ائو گمادَ ائچا  : این کتاب مخلوطی است از 29 فقره اوستایی تقریبا در 280 کلمه و 1450 کلمه ی پازند

11- چیتک اوپستاک گاسان :  تقریبا 1100 کلمه  پهلوی و 400 اوستایی

12-اتهش نیایشن : تقریبا 1000 کلمه پهلوی و 400 اوستایی

13- وُچِرْ کرت دینیک :   این کتاب مخلوطی است از تفسیر پهلوی و متن دینی، متن دینی دارای 17500 کلمه پهلوی و 260 کلمه اوستایی و ترجمه اش دارای 630 کلمه اوستایی است که این کلمات به 900 کلمه پهلوی ترجمه و تفسیر شده است و در «وُچرکرت» است یکی «دینیک و جرکرتْ» دیگر «وچرکرتِ دینیک»

14- آفرینکان گاهنباز (پهلوی) : تقریبا 490 کلمه

15-هپتان یشت (پهلوی) :  تقریبا  700  کلمه

16- سروش یشت ها دُخت (پهلوی) :  تقریبا  700  کلمه

17-سی رو چک بزرگ (پهلوی) :  تقریبا  650 کلمه                       

18- سی رو چک کوچک  (پهلوی) :  تقریبا  530 کلمه

19- خورشید نیا یشن  (پهلوی) :تقریبا  500  کلمه                     

20- آبان نیایشن (پهلوی) : تقریبا  450  کلمه

21-آفرینکان دَهْمان (پهلوی): تقریبا  400  کلمه

22- آفرینکان گائه (پهلوی): تقریبا  300  کلمه

اثر

23-خورشید یشت  (پهلوی) : تقریبا  400  کلمه

24- ماه یشت (پهلوی) : تقریبا  400  کلمه

25- قطعه ای ازیشت (22) :350 کلمه پهلوی و 60 کلمه اوستایی

26- آرینکان فروردکان  (پهلوی):   نام دیگری است از برای آفرینکان دهمان

27- ماه نیایش  (؟)

کتب دینی و اخلاقی و ادبی قریب 446000 کلمه

28- دینِ کرت (پهلوی) : تقریبا  169000 کلمه

29- بُن دِهِش (پهلوی) : تقریبا 13000  کلمه

30- دادستان دینیک (پهلوی) : تقریبا 28600 کلمه

31- تفسیری بر وندیداد (پهلوی) : تقریبا 27000 کلمه                                              

32-روایات پهلوی:  تقریبا 26000 کلمه

33- روایات همت اشوهشتان (پهلوی) : تقریبا 22000 کلمه

34- دینیک وُچِرْکِرت (رجوع کنید بشماره ی  13)

35- منتخبات اززاتسپرم (پهلوی):  تقریبا 19000 کلمه

36- شکند گمانیک وچار (پهلوی):تقریبا 16700 کلمه

37-شایست نی شایست  (پهلوی): تقریبا  13700 کلمه 

38- داتستان مینوک خرت  (پهلوی):تقریبا 1100 کلمه

39- نامه های منوچهر  (پهلوی): تقریبا 9000 کلمه

40- ارتای وراژنامک  (پهلوی) : تقریبا 8800 کلمه

41- ستایش سی روزه ی  کوچک  (پهلوی):  تقریبا 5260 کلمه

42- جاماسب نامک  (پهلوی)  : تقریبا 5000 کلمه

43- بهمن بست  (پهلوی) : تقریبا 4200 کلمه

44- ماتیکان پوشت فریان  (پهلوی) : تقریبا 3000 کلمه

45- پرسش هایی که با آیات اوستا پاسخ داده شده است  (پهلوی) :   تقریبا 3000 کلمه

46-اندرچ اتورپات مار سپندان (چهار یک این رساله از میان رفته است به نظر «وست» نسخه ی کامل آن اگر در دست بود شامل: تقریبا 3000 کلمه می شد، وست کتاب خاصیت روزها را که با این رساله همراه است نیز در ذیل همین عنوان یاد کرده است و گوید مجموع آن شامل 300 کلمه است اندرز مذکور و سی روزه ی ضمیمه ی آن در متون پهلوی انگلسار یا صفحه 58 تا 71 طبع شده و نگارنده آن را به نثر ترجمه کرده و به بحر متقارب بنظم آورده است و در سال دوم مجله ی مهر به طبع رسیده است.

47-پتیت ایرانیک  (پهلوی):تقریبا 2200 کلمه

48- پند نامک وژرک کیتر بوختکان  (پهلوی):تقریبا 1760 کلمه

49- پتیت اتورپارت مارسپندان  (پهلوی):تقریبا 1490 کلمه

50- پند نامک زرتشت  (پهلوی):تقریبا 1430 کلمه

51- اندرچ ائو شنَرِ داناک   (پهلوی) :تقریبا 1400 کلمه

52- آفرین شش گاهنبار  (پهلوی) :  تقریبا 1370 کلمه

53- واچکی ایچنداتورپات مارسپندان   (پهلوی) :   تقریبا 1270 کلمه

اثر

54- ماتیکان کجستک ابالش  (پهلوی):    تقریبا 1200 کلمه

55- ماتیکان سی روچ   (پهلوی) : تقریبا 1150 کلمه

56- پتیت و تُرتَکان  (پهلوی)  :  تقریبا 1100 کلمه

57- پتیت خوت   (پهلوی) :  تقریبا 1000 کلمه

58- ماتیکان هپت اُمهر سپنت   (پهلوی): تقریبا 1000 کلمه

59- اندرزهایی به مزدیسنان   (پهلوی) :    تقریبا 980 کلمه

ظاهرا این رساله همان است که بنام «اندرژداناگان به مزدیسنان» جزو متون پهلوی انگلساریا از صفحه 51 تا 54 طبع شده و دارای چند واژه ی اوستایی است.

60- اندرز دستوران بر بهدینان   (پهلوی)  : تقریبا 800 کلمه

61- خصایص یک مرد شادمان (عدد کلمات این رساله را «وست» معنی نکرده است و به نظر می رسد که این رساله همان باشد که جزو متون انگلساریا بنام «اپرخیم و خرت فرخ مرت» یعنی «در خوی و خرد مرد فرخ» از صفحه 162 تا 167 به طبع رسده و عدد کلمات آن 920 است به تقریب.

62- ماتیکان ماه فروتین روچ خوردت    (پهلوی)  :  تقریبا 760 کلمه

63- آفرین هفت امهر سپنتان (امشاسپنتان) یا آفرین دهمان  (پهلوی)  تقریبا 700 کلمه

64- پدری پسر خود را تعلیم می دهد  (پهلوی)  :تقریبا 600 کلمه

65- ستایش درون (نان معروف)  (پهلوی)  : تقریبا 560 کلمه

66-آفرین ار تافَرَوَشی  (پهلوی)  :تقریبا 530 کلمه

67- اندر ژداناک مرت  (پهلوی)  : تقریبا 530 کلمه

68- اشیرواد  (پهلوی)  :   تقریبا 350 تا 560 کلمه

69- آفرین مِیَزْد  (پهلوی)  :  تقریبا 450 کلمه

70- انرچ خسروی کواتان  (پهلوی): تقریبا 380 کلمه

71- چم درون (نان مقدس)  (پهلوی) : تقریبا 380 کلمه

72- نماز او هر مزد   (پهلوی)  : تقریبا 340 کلمه

73- سخنان اتور فرنبغ و بوخت آفریذ؛ دو رساله است و مجموعا شامل 320 کلمه

74- نیرنک بوی داتن  (پهلوی) :تقریبا 260 تا 630 کلمه

75- نام ستایشینه  (پهلوی) :  تقریبا 260 کلمه

76-پنج دستور از موبدان و ده پند برای بهدینان  (پهلوی)  تقریبا 250 کلمه

77-آفرین وژرگان  (پهلوی):  تقریبا 200 کلمه

78- آفرین گاهنبار چَشْنیه  (پهلوی): تقریبا 300 کلمه

79- اَوَرْمَتَنِ شه وهرام ورچاوند   (پهلوی) :   تقریبا 190 کلمه

80- داروک خرسندیه   (پهلوی) : تقریبا 120 کلمه

81- پاسخ های سه مرد دانشمند به شاه   (پهلوی)  :  تقریبا 90 کلمه

82- ماتیکان سی یَزَتان   (پهلوی):  تقریبا 90 کلمه

متون غیر دینی پهلوی قریب 41000 کلمه 

83- قانون مدنی پارسیان در عهد ساسانی  (پهلوی)  :   تقریبا 42000 کلمه

کتیبه داریوش

84-کارنامک ارتخشتر پاپکان  (پهلوی):  تقریبا 5600 کلمه

85- ادی واتکارزریران  (پهلوی)   :   تقریبا 3000 کلمه

86- خسرو کواتان وریذکی  (پهلوی)  :  تقریبا 1770 کلمه

87- فرهنگ پهلویک   (پهلوی)  :  تقریبا 1300 کلمه

88- ابرادوین نامک نپشتن  (پهلوی) :تقریبا 990 کلمه

89- شتروهای ایران  (پهلوی) : تقریبا 880 کلمه

90- وچارشن چترنک (ماتیکانی چترنگ)  (پهلوی)  :  تقریبا 820 کلمه

91- درخت آسوریک    (پهلوی) :     تقریبا 800 کلمه

92- ابرستاییینی تاریه سور آفرین  (پهلوی): تقریبا 400 کلمه

93- افدیه وسهیکیه سکستان  (پهلوی)   :  تقریبا 290 کلمه

ادامه دارد...


برگرفته از سبک شناسی - محمدتقی بهار

تنظیم : بخش ادبیات تبیان

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین