سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
رد صهیونیسم را غیر از امریکا و فلسطین اشغالی در اروپا می توان مشاهده نمود
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

صهیونیسم ها در اروپا


رد صهیونیسم را غیر از امریکا و فلسطین اشغالی در اروپا می توان مشاهده نمود.
صهیونیسم در اروپا

امروزه یهودیان و به‌خصوص صهیونیست‌ها مهم‌ترین اقلیت‌ تأثیرگذار در كشورهای اتحادیه‌ی اروپا می‌باشند و كمتر دولت اروپایی پیدا می‌شود كه تحت‌تأثیر و نفوذ یهودیان و صهیونیست‌ها نباشد. آموزه‌های فرهنگی و هویتی یهودیت و تمدن فعلی غرب انسان را موجودی تعریف كرده است كه تنها در جست‌وجوی رفاه و امنیت خویش است و دیگران را قربانی اهداف و امیال خود می‌كند.
صهیونیست‌ها و نظام سرمایه‌داری با اشغال كشورها و حكومت‌ها به استعمار كهن و نو دست زدند و اكنون با رسانه‌های خود به كنترل انسان‌ها روی آورده‌اند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بیداری اسلامی، تمامی غرب با محوریت صهیونیسم جهانی تلاش می‌كند تا جلوی این حركت و بیداری معنوی را بگیرد، چرا كه پیام انقلاب اسلامی ایران رهایی انسان‌ها از سلطه‌ی افراد و ایدئولوژی‌های دست‌ساز و فراخواندن آنها به سوی تنها خالق هستی، خداوند است. این پیام آزادی‌بخش تمام منافع صهیونیسم جهانی را با خطر مواجه می‌سازد.
مركز اسناد انقلاب اسلامی برای تبیین رشد صهیونیسم و نفوذ این جریان منحرف در تمامی سطوح فرهنگی، سیاسی، امنیتی، نظامی و اقتصادی اتحادیه‌ی اروپا، كتاب حاضر را منتشر كرده‌ كه امید است بتواند به پژوهشگران و علاقه‌مندان مطالعات انقلاب اسلامی یاری رساند.
به همین منظور و در راستای تبیین نقش و جایگاه یهودیت و در ادامه آن جریان صهیونیزم بر تحولات سیاسی اجتماعی اروپا، این نوشتار به دو بخش اصلی یهود وصهیونیزم تا پایان جنگ جهانی دوم و یهود و صهیونیزم پس از جنگ جهانی دوم تا زمان کنونی در آغاز قرن بیست و یکم تقسیم شده است.
در بخش اول با رویکردی تاریخی ریشه‌های شکل گیری جریان صهیونیزم مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجایی که این امر مستلزم شناختی عمیق از ریشه‌های مذهبی، ایدئولوژیک و همچنین عناصر هویتی این قوم می‌باشد، دامنه این بررسی به قرن‌ها پیش‌تر و هنگام شکل گیری اولیه قوم یهود در زمان پیامبران الهی همچون ابراهیم، اسحاق، یعقوب باز می‌گردد. پس از آن وضعیت یهود در زمان حضرت یوسف و مهاجرت به مصر، دوران حضرت موسی و یوشع و بازگشت آنان به شامات؛ و همچنین دوران حضرت داوود، سلیمان و تشکیل دولت یهود در بیت المقدس مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه به وضعیت یهود در دوران تسلط آشوری‌ها، بابلیان و تبعید به بابل، امپراطوری پارسی هخامنشی، آزادی یهودیان و بازگشت به اورشلیم، دوران سلطه سلوکیان و نهایتاً یهود در دوران تسلط امپراطوری روم بر منطقه شامات اشاراتی رفته است. ورود یهود به اروپا، پراکندگی در سراسر قلمرو آن در دوران امپراطوری روم در پی قیام یهودیان و اخراج آنان از اورشلیم و همچنین نقش تجارت در ورود یهودیان به اروپا مواردی است که در ادامه به آن اشاره رفته است.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بیداری اسلامی، تمامی غرب با محوریت صهیونیسم جهانی تلاش می‌كند تا جلوی این حركت و بیداری معنوی را بگیرد، چرا كه پیام انقلاب اسلامی ایران رهایی انسان‌ها از سلطه‌ی افراد و ایدئولوژی‌های دست‌ساز و فراخواندن آنها به سوی تنها خالق هستی، خداوند است. این پیام آزادی‌بخش تمام منافع صهیونیسم جهانی را با خطر مواجه می‌سازد

در قسمت بعدی وضعیت یهودیان در اروپای قرون وسطی، سکونت در گتوها، علل سکونت در گتوها، ثروت اندوزی یهودیان به مدد روی آوردن و اشتغال به معاملات پولی و ربوی، وضعیت یهودیان در هنگام جنگ‌های صلیبی، یهود ستیزی در اواخر قرون وسطا و به ویژه در دوران جنگ‌های صلیبی و علل و عوامل موجدان، کابالیسم و تصوف یهودی در این دوران، وضعیت متفاوت یهودیان ساکن مناطق اسلامی مانند بغداد و اندلس و همچنین مرکزیت یهود در بغداد و انتقال آن به اندلس (اسپانیای اسلامی)، مورد بررسی واقع شده است.
فصل بعدی، وضعیت متفاوت یهود در عصر جدید اروپایی پس از جنگ‌های صلیبی و نقش و تأثیر قابل توجه یهود و یهودیت در شکل دهی به تمامی مظاهر و ابعاد تمدن جدید اروپایی را مورد بررسی قرار داده است؛ در این بخش سعی گردیده با ارائه مستندات تاریخی به ارتباط یهود و شکل گیری نظام سرمایه داری غربی به عنوان مهم‌ترین جلوه تمدن غرب، با توجه به نقش سرمایه‌های کلان یهود در دوران قرون وسطی در پی اشتغال به معاملات پولی و ربوی، و نقشی که پول و سرمایه در این دنیای جدید ایفا می‌نمود، پرداخته شود؛ و تأثیر قابل تأمل یهودیت بر سایر ابعاد تمدن جدید از رنسانس علمی و فرهنگی تا رفورمیسم مذهبی، اکتشافات دریایی و شکل گیری استعمار اروپایی، تحولات اجتماعی و عبور اروپا از نظام فئودالی به نظام بورژوازی و تحولات سیاسی و انقلابات اروپایی ناشی از تغییرات اجتماعی، اقتصادی فوق، مورد بررسی قرار گیرد.
پس از آن جایگاه بورژوازی و سرمایه داری یهود در استعمار پرتغالی، هلندی، و نهایتاً امپراطوری بریتانیا، پیوندهای استعمارگران اروپایی با بورژوازی یهود و نقش و جایگاه اصلی یهود در شکل گیری استعمار اروپایی مورد بررسی واقع شده است. در پی آن به نقش یهود در انقلاب بورژوازی انگلیس، نقش یهود در شکل گیری فراماسونری‌های مدرن در قلمرو امپراطوری بریتانیا به عنوان ابزاری مهم در جهت استعمارگریان و نهایتاً نقش و نفوذ یهود در انقلاب فرانسه اشاراتی رفته است.
یهود در اروپای قرن نوزده عنوان فصل بعدی است که در آن به تأثیر یهودیان در شکل گیری نظام‌های ملی مدرن و بانک‌های اروپایی و همچنین جایگاه خاندان‌های یهودی مانند روتچیلدها، و جایگاه ممتاز یهودیان در این دوران در کشورهای اروپایی و از جمله امپراطوری بریتانیا و همچنین فرانسه پرداخته شده است.
در فصل یازدهم شکل گیری جریان صهیونیزم در اواخر قرن نوزده، ریشه ها و زمینه‌های آن، ماجرای دریفوس، تأثیر دلایل ایدئولوژیک، نقش مطامع استعماری و همچنین گرایشات ناسیونالیستی در شکل دهی به صهیونیزم مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه به بخشی از سازمانهای اولیه صهیونیستی مانند کنگره جهانی صهیونیسم، آژانس یهود، صندوق ملی یهود، و کنگره یهودیان امریکا که در تحکیم پایه‌های صهیونیزم نقشی اساسی ایفا نمود، پرداخته شده است.
در فصل دوازده، صهیونیزم در اروپای قرن بیست و نقش مهم یهود در انقلاب روسیه مورد بررسی قرار می‌گیرد. پس از آن فرایند تحقق ایده صهیونیستی تشکیل دولت یهود در این قرن بررسی شده و در این راستا جدا شدن منطقه شامات از امپراطوری عثمانی در پی فروپاشیان در پایان جنگ جهانی اول، تقسیم متصرفات عثمانی بین فرانسه و انگلیس بر اساس قرارداد سایس - پیکو، صدور بیانیه بالفور از سوی دولت انگلستان مبنی بر موافقت با شکل‌گیری دولت یهود در منطقه فلسطین، واگذاری قیمومیت فلسطین به انگلستان توسط جامعه ملل و همچنین دلایل موافقت غرب و اروپا با تشکیل دولت یهود بیان می‌گردد.
در فصل بعدی انتشار متنی به نام پروتکل‌های سران صهیونیزم و ایجاد جوی از یهود ستیزی و یهود هراسی در فاصله سالهای بین دو جنگ، وقوع جنگ جهانی دوم، هولوکاست، واکنش صهیونیسم به هولوکاست، پایان جنگ جهانی دوم و تقسیم فلسطین به دو دولت اسرائیل و فلسطین توسط نهاد تازه تأسیس سازمان ملل مورد اشاره واقع می‌شود.

پس از آن جایگاه بورژوازی و سرمایه داری یهود در استعمار پرتغالی، هلندی، و نهایتاً امپراطوری بریتانیا، پیوندهای استعمارگران اروپایی با بورژوازی یهود و نقش و جایگاه اصلی یهود در شکل گیری استعمار اروپایی مورد بررسی واقع شده است

بخش دوم به بررسی وضعیت صهیونیزم در دوران پس از جنگ جهانی دوم تا زمان فعلی ودر اغاز قرن بیست و یک، در کشورهای اروپایی می‌پردازد. در فصل اول از این بخش، نفوذ صهیونیسم در کل اروپا و اتحادیه اروپایی، سازمان‌ها و نهادهای صهیونیستی اروپایی، نفوذ صهیونیزم بر رسانه‌ها، ارکان اقتصادی و ابزارهای مالی و نهایتاً سیاستمداران و سیاستگذاران در نهادهای اتحادیه اروپایی پرداخته می‌شود.
در قسمتهای بعدی نفوذ صهیونیسم در کشورهای مهم اروپایی به تفصیل و جداگانه مورد بررسی واقع می‌شود. در این ارتباط فصل دوم به بررسی نفوذ صهیونیزم در المان می‌پردازد. وضعیت صهیونیزم در المان پس از جنگ جهانی دوم، روابط المان و اسرائیل، و نهایتاً نفوذ صهیونیزم بر سیاستمداران و سیاستگذاری‌ها مواردی است که در این فصل مورد بررسی واقع می‌شود.
در فصل سوم از بخش دوم به وضعیت صهیونیزم در کشور فرانسه، روابط دولت فرانسه و اسرائیل پس از جنگ جهانی دوم، دیدگاه روشنفکران فرانسوی به ویژه روشنفکران سوسیال فرانسوی نسبت به صهیونیزم، نفوذ صهیونیزم بر منابع مالی و ارکان اقتصادی فرانسه، نفوذ صهیونیزم بر مطبوعات و رسانه‌های فرانسوی و همچنین نفوذ صهیونیزم بر سیاستمداران و سیاستگذاری‌ها در فرانسه پس از جنگ جهانی دوم تاکنون و به ویژه در دوران سارکوزی پرداخته شده، و برخی سازمانهای صهیونیستی فرانسه مانند شورای سازمانهای یهودی فرانسه، مورد بررسی قرار می‌گیرد.
فصل چهارم به وضعیت صهیونیزم در انگلستان به عنوان مهد صهیونیسم و عامل شکل گیری دولت صهیونیزم پرداخته شده و در این ارتباط به مواردی مانند کنترل و نفوذ صهیونیست‌ها بر منابع مالی، ارکان اقتصادی، و همچنین رسانه‌ها و مطبوعات انگلیسی، نفوذ صهیونیزم بر سیاستگذاری‌ها و سیاستمداران انگلیسی، لابی‌ها و سازمانهای حامی اسرائیل در انگلیس مانند به ای کام و نهایتاً نظر منتقدان به صهیونیزم در جامعه انگلیسی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در آخر نیز به وضعیت صهیونیزم در سایر کشورهای اروپایی مانند فنلاند، دانمارک، یونان، و نهایتاً روسیه، اشاراتی رفته است.

فراوری : امیر رضوانی

بخش سیاست تبیان


منابع : تسنیم/ مرکز اسناد انقلاب اسلامی