تبیان، دستیار زندگی
در طرح های قبل در مورد اندامک های جانوری مانند میتوکندری، هسته، سیتوپلاسم ، شبکه آندوپلاسمی و... اشاره شد. بسیاری از اندامک های گیاه همانند جانوران است با این حال در گیاهان اندامک های اختصاصی نیز وجود دارد. ...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اندامک های گیاهان(1)

اهداف:

  • آشنایی با اندامک های موجود در گیاهان
  • مروری کلی بر ساختار و نقش هر اندامک

شرح درس:

در طرح های مقدمه ی بر گیاه شناسی 1 و  مقدمه ی بر گیاه شناسی 2 در مورد اهمیت مطالعه گیاهان و انواع رشته های مرتبط به این موجودات آشنا شدیم. یک گیاه نیز مانند سایر موجودات از یک سری سلول، بافت و اندام تشکیل شده است که مطالعه هر یک از آن ها به فهم بهتر آن گیاه کمک شایانی می کند.


در طرح های قبل در مورد اندامک های جانوری مانند میتوکندری، هسته، سیتوپلاسم، شبکه آندوپلاسمی و... اشاره شد. بسیاری از اندامک های گیاه همانند جانوران است با این حال در گیاهان اندامک های اختصاصی نیز وجود دارد. در ادامه به بسیاری از این اندامک ها اشاره خواهد شد. اما قبل از شروع این مبحث بهتر است در مورد تمام اندامک های گیاهی و رخدادهای سلولی مروری کلی کنیم و بعد از آن به تفکیک در مورد آن ها صحبت خواهد شود.

ریبوزوم ها:

سیتوپلاسم پس از رنگ آمیزی و مشاهده با میکروسکوپ الکترونی تقریباً به صورت شفاف مشاهده می شود که در آن دانه های خاکستری دیده می شود.این دانه ها ریبوزوم ها هستند که در طرح ریبوزوم به آن ها به طور مفصل پرداخته شد.

شبکه آندوپلاسمی:

شبکه آندوپلاسمی نیز دارای دو نقش، سنتز برخی مواد و بسته بندی برخی مواد دیگر نقش دارد. این اندامک در گیاهان نیز وجود دارد اما در سلول های بالغ برگ، گسترش کمتری دارد. این شبکه همراه با دستگاه گلژی در ارتباطات بین مواد و دسته بندی آن ها مؤثر است.

میتوکندری:

این اندامک دولایه بوده و بین  غشای داخلی و خارجی ، فضایی وجود دارد. کریستاها که یک سیستم بسته هستند سبب جداشدن فضای داخلی از ماتریکس میتوکندری محسوب می شوند. کریستاها در سلول های جانوری متعدد بوده و موازی با هم و بر محور طولی میتوکندری، قائم هستند. کریستاها در یاخته های گیاهی غالباً پراکنده بوده،آرایش نامنظم داشته و ظاهراً همیشه به غشای داخلی متصل نیستند.


برای دریافت فایل آموزشی کلیک کنید.

در لینک فیلم می تواند با کلیک کردن روی سلول گیاهی و یا جانوری و همچنین با کلیک روی اندامک های ذکر شده در مورد آن ها اطلاعاتی کسب کنید. پیشنهاد می گردد ابتدا مطالب آورده شده در متن را مطالعه و سپس این فیلم را مشاهده نمایید.


مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: فاضل صحرانشین سامانی
تنظیم: مریم فروزان کیا