تبیان، دستیار زندگی
هدف این فایل آموزشی، آشنایی دانش آموزان مقطع تحصیلی ابتدایی با نحوه محاسبه با ماشین حساب می باشد. طبق صورت مسئله داده شده در ذیل پاسخ مناسب را با کمک ماشین حساب محاسبه و در جاهای خالی بنویسید. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

محاسبه با ماشین حساب

هدف این فایل آموزشی، آشنایی دانش آموزان مقطع تحصیلی ابتدایی با نحوه محاسبه با ماشین حساب می باشد. طبق صورت مسئله داده شده در ذیل پاسخ مناسب را با کمک ماشین حساب محاسبه و در جاهای خالی بنویسید. 

مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه و تنظیم: مریم فروزان کیا