تبیان، دستیار زندگی
منتخب تصاویر دومین روز از دهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : هومن بهلولی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تصاویر روز دوم جشنواره دهم

 • مسابقات سازه ماکارونی
  مسابقات سازه ماکارونی
 • مسابقات سازه ماکارونی
  مسابقات سازه ماکارونی
 • سمینار های علمی دهمین جشنواره دانش آموزی تبیان
  سمینار های علمی دهمین جشنواره دانش آموزی تبیان
 • داوری دهمین جشنواره دانش آموزی تبیان
  داوری دهمین جشنواره دانش آموزی تبیان
 • مسابقات رباتیک
  مسابقات رباتیک
 • مسابقات رباتیک
  مسابقات رباتیک
 • مسابقات رباتیک
  مسابقات رباتیک
 • مسابقات رباتیک
  مسابقات رباتیک
 • مسابقات رباتیک
  مسابقات رباتیک
 • مسابقات رباتیک
  مسابقات رباتیک
 • مسابقات رباتیک
  مسابقات رباتیک
 • مسابقات سازه ماکارونی
  مسابقات سازه ماکارونی
 • مسابقات سازه ماکارونی
  مسابقات سازه ماکارونی
 • مسابقات موشک های آبی دهمین جشنواره دانش آموزی تبیان
  مسابقات موشک های آبی دهمین جشنواره دانش آموزی تبیان
 • مسابقات موشک های آبی دهمین جشنواره دانش آموزی تبیان
  مسابقات موشک های آبی دهمین جشنواره دانش آموزی تبیان
 • مسابقات موشک های آبی دهمین جشنواره دانش آموزی تبیان
  مسابقات موشک های آبی دهمین جشنواره دانش آموزی تبیان
 • مسابقات موشک های آبی دهمین جشنواره دانش آموزی تبیان
  مسابقات موشک های آبی دهمین جشنواره دانش آموزی تبیان
 • غرفه های دهمین جشنواره دانش آموزی تبیان
  غرفه های دهمین جشنواره دانش آموزی تبیان
 • غرفه های دهمین جشنواره دانش آموزی تبیان
  غرفه های دهمین جشنواره دانش آموزی تبیان
 • غرفه های دهمین جشنواره دانش آموزی تبیان
  غرفه های دهمین جشنواره دانش آموزی تبیان
 • غرفه های دهمین جشنواره دانش آموزی تبیان
  غرفه های دهمین جشنواره دانش آموزی تبیان
 • غرفه های دهمین جشنواره دانش آموزی تبیان
  غرفه های دهمین جشنواره دانش آموزی تبیان
 • غرفه های دهمین جشنواره دانش آموزی تبیان
  غرفه های دهمین جشنواره دانش آموزی تبیان
 • غرفه های دهمین جشنواره دانش آموزی تبیان
  غرفه های دهمین جشنواره دانش آموزی تبیان
 • غرفه های دهمین جشنواره دانش آموزی تبیان
  غرفه های دهمین جشنواره دانش آموزی تبیان
 • غرفه های دهمین جشنواره دانش آموزی تبیان
  غرفه های دهمین جشنواره دانش آموزی تبیان
 • دهمین جشنواره دانش آموزی تبیان
  دهمین جشنواره دانش آموزی تبیان
 • غرفه های دهمین جشنواره دانش آموزی تبیان
  غرفه های دهمین جشنواره دانش آموزی تبیان
 • غرفه های دهمین جشنواره دانش آموزی تبیان
  غرفه های دهمین جشنواره دانش آموزی تبیان
 • بخش بین الملل دهمین جشنواره دانش آموزی تبیان
  بخش بین الملل دهمین جشنواره دانش آموزی تبیان

عکس: عباس زادگان

تنظیم: هومن بهلولی