تبیان، دستیار زندگی
یوم آزادی 30 /8 / 85 فجرسپاسی پرسپولیس مجموع نیمه دوم نیمه اول آمار بازی 114 60 54 تعداد پاسهای كلی 74 38 36 پاسهای ص...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پرسپولیس - فجرسپاسی

2 –2

استادیوم آزادی 30 /8 / 85

فجرسپاسی

پرسپولیس

مجموع

نیمه دوم

نیمه اول

آمار بازی

114

60

54

تعداد پاسهای كلی

74

38

36

پاسهای صحیح

35

17

18

پاسهای اشتباه

5

5

---

پاس بلند صحیح

19

9

10

سانتر

6

1

5

سانتر صحیح

37

17

20

ضربه سر اول

8

1

7

ضربه سر صحیح

26

12

14

خطا

45

25

20

دفع توپ

17

13

4

لودادن توپ

7

3

4

گرفتن توپ

1

---

1

شوت داخل چارچوب

3

1

2

شوت بیرون چار چوب

3

2

1

كرنر

6

3

3

موقعیت خطرناك

---

---

---

سرداخل چار چوب

3

1

2

سر بیرون چارچوب

%46

%44

در صد مالكیت توپ

مجموع

نیمه دوم

نیمه اول

آمار بازی

360

189

171

تعداد پاسهای كلی

298

152

146

پاسهای صحیح

52

32

20

پاسهای اشتباه

10

5

5

پاس بلند صحیح

24

12

12

سانتر

3

2

1

سانتر صحیح

38

22

16

ضربه سر اول

4

2

2

ضربه سر صحیح

20

9

11

خطا

36

12

24

دفع توپ

21

11

10

لودادن توپ

8

6

2

گرفتن توپ

1

1

---

شوت داخل چارچوب

12

8

4

شوت بیرون چار چوب

9

6

3

كرنر

11

6

5

موقعیت خطرناك

2

1

1

سرداخل چار چوب

---

---

---

سر بیرون چارچوب

%54

%56

در صد مالكیت توپ