تبیان، دستیار زندگی
استادیوم آزادی 30 /8 / 85 برق شیراز استقلال مجموع نیمه دوم نیمه اول آمار بازی 331 159 172 تعداد پاسهای كلی 271 126 145 ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

استقلال - برق شیراز

2 – 1

استادیوم آزادی - 30 /8 / 85

برق شیراز

استقلال

مجموع

نیمه دوم

نیمه اول

آمار بازی

331

159

172

تعداد پاسهای كلی

271

126

145

پاسهای صحیح

46

23

23

پاسهای اشتباه

14

10

4

پاس بلند صحیح

35

22

13

سانتر

10

7

3

سانتر صحیح

34

20

14

ضربه سر اول

7

2

5

ضربه سر صحیح

12

5

7

خطا

16

7

9

دفع توپ

26

14

12

لودادن توپ

16

11

5

گرفتن توپ

2

---

2

شوت داخل چارچوب

4

1

3

شوت بیرون چار چوب

2

1

1

كرنر

2

1

1

موقعیت خطرناك

---

---

---

سرداخل چار چوب

2

2

---

سر بیرون چارچوب

مجموع

نیمه دوم

نیمه اول

آمار بازی

245

135

110

تعداد پاسهای كلی

181

103

78

پاسهای صحیح

55

27

28

پاسهای اشتباه

9

5

4

پاس بلند صحیح

13

7

6

سانتر

6

3

3

سانتر صحیح

72

29

43

ضربه سر اول

9

5

4

ضربه سر صحیح

23

13

10

خطا

55

30

25

دفع توپ

32

20

12

لودادن توپ

7

5

2

گرفتن توپ

2

1

1

شوت داخل چارچوب

---

---

---

شوت بیرون چار چوب

2

1

1

كرنر

5

2

3

موقعیت خطرناك

1

---

1

سرداخل چار چوب

2

1

1

سر بیرون چارچوب