تبیان، دستیار زندگی
این روزها گاهی که به خیابان های شهرمان نگاه می کنیم احساس بدی به ما دست می دهد از آدم هایی که به نام مقدس آزادی و البته بیشتر برای خودنمایی حجاب را به بازی می گیرند.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ما نمی بینیم
کمپین

این روزها گاهی که به خیابان های شهرمان نگاه می کنیم احساس بدی به ما دست می دهد، از آدم هایی که به نام مقدس آزادی و البته بیشتر برای خودنمایی حجاب را به بازی می گیرند.

   ما البته معتقدیم دستگاه های فرهنگی و تبلیغی از یک سو و نهادهای انتظامی و قضایی از سوی دیگر باید چشم هایشان را خوب باز کنند  و برای این واقعیت تلخ درست بیندیشند و برنامه ریزی کنند.

          اما ما به عنوان شهروندان تنها کشور شیعه جهان و برای مبارزه با این خودنمایی کودکانه و برای حفظ حیا و سلامت جامعه به این آدم ها نگاه نمی کنیم.


             ما نگاه نمی کنیم تا با بی اعتنایی؛ به بازی خنده داری که شیطان راه انداخته، بخندیم.

ما نمی بینیم.......

بخش فرهنگ پایداری تبیان


مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.