تبیان، دستیار زندگی
آموزش وپرورش تطبیقی را میتوان عبارت ازیك نظام تحقیقی دانست كه ما را به منظور دستیابی به شناخت جدید در زمینه ی توریك وعملی از طریق مقایسه ی دو یا چند سیستم تربیتی در كشورها ومناطق گوناگون ویا ادوار تاریخی متفاوت یاری میدهد...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آموزش و پرورش تطبیقی

آموزش وپرورش تطبیقی

تطبیق میتواند بین امور آموزشی در داخل یك نظام و یا نسبت به آموزش وپرورش دیگر ممالك آن هم در سطح وسیع تری صورت گیرد.


نكته مهم این است كه مقایسه یك امر حساس و ظریفی است  برای بهره مندی هر چه بهتر از علم مقایسه در آموزش و پرورش ضرورت دارد تا به مسئله فرهنگ، ملت ها، قومیت ها، ادیان و مذاهب، شرایط اجتماعی هر كشور جایگاه آن در جامعه ی جهانی و شرایط جغرافیایی توجه ویژه ای داشت. به دیگر سخن اگر حركتی در امر آموزش و پرورش در یك كشور مفید و موثر واقع شود نمی توان تصور كرد كه این اقدام عینا در كشور دیگر نیز سودمند باشد. چه بسا ممكن است نتیجه ی معكوس هم بدهد.


كارشناسان امور تطبیقی نیز بر این اعتقاد اصرار می ورزند كه نتایج مثبت و یا منفی از كاركرد آموزش و پرورش در یك كشور، هرگز با نتایجی كه در كشور دیگر گرفته شده، یكسان نیست. نتیجه آنكه، در امور تطبیقی بایستی از تقلید كوركورانه صرف و بعضا ساختگی اجتناب ورزید و در مقابل، به گزینش منطقی و عاقلانه از نظام آموزش و پرورش سایر ملل دست یازید.
 
● اهداف پژوهش های تطبیقی در حوزه ی آموزش وپرورش:

  1. كشف حقایق و مسایل تربیتی كشور خویش از طریق تحلیل و شناخت مسائل نظام های آموزشی سایر كشورها
  2. ارزشیابی مبتنی بر واقعیت نگری
  3. برنامه ریزی
  4. گفتمان فرهنگی بر اساس صلح ،دوستی و تفاهم و مدارا در بین ملت ها
  5. شناسایی پیشرفت ها و نوآوری ها در حوزه آموزش و پرورش دیگر كشور ها
  6. آگاهی از مسائل آموزش و پرورش در دنیا


مرکز یادگیری سایت تبیان - تجمیع و تنظیم: علی سرمدی