تبیان، دستیار زندگی
شکل گیری بیماری عفونی در یک فرد مستلزم واکنش های پیچیده ای است که بین میکروب و میزبان برقرار می گردد. رخدادهای کلیدی که طی عفونت اتفاق می افتند عبارتند از: ورود میکروب، تهاجم و تجمع در بافت های میزبان، فرار از چنگال ایمنی میزبان، آسیب بافتی یا اختلال در..
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

میکروب های بیماری زا

اهداف:

  • آشنایی با مهمترین میکروب های بیماریزا
  • آشنایی با مثال های مختلف از این میکروب ها در انسان
  • آشنایی با مکانیزم آسیب زایی این میکروب ها

شرح درس:

شکل گیری بیماری عفونی در یک فرد مستلزم واکنش های پیچیده ای است که بین میکروب و میزبان برقرار می گردد. رخدادهای کلیدی که طی عفونت اتفاق می افتند عبارتند از: ورود میکروب، تهاجم و تجمع در بافت های میزبان، فرار از چنگال ایمنی میزبان، آسیب بافتی یا اختلال در عملکرد بافت.


برخی از میکروب ها بدون این که در بافت های میزبان تکثیر قابل ملاحظه ای پیدا کنند با آزاد ساختن سم، یا کشتن سلول های میزبان بیماری ایجاد می کنند. در بعضی عفونت ها، پاسخ های میزبان،مقصر بوده و مهم ترین علت آسیب بافتی و بیماری را تشکیل می دهند. پنج نوع میکروارگانیسم پاتوژن (بیماری زا) وجود دارد که عبارتند از: باکتری های برون سلولی و درون سلولی، قارچ ها، تک یاخته ای ها، ویروس ها و انگل های پرسلولی.


جهت دانلود فیلم آموزشی کلیک کنید.

این پنج گروه را با ذکر مثال هایی از هر کدام بیشتر بشناسیم.

ویژگی های کلی پاسخ ایمنی در برابر میکروب ها

  • دفاع در برابر میکروب ها توسط مکانیسم های اجزای ایمنی ذاتی و آداپتیو
  • پاسخ سیستم ایمنی به میکروب های مختلف از راه های اختصاصی و مشخص به منظور دفاع موثر
  • تغییر در توانایی میکروب ها در فرار از چنگال سیستم ایمنی
  • کنترل میکروب بدون گسترش عفونت به خصوص در عفونت های دائم و نهفته


مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: فاضل صحرانشین سامانی
تنظیم: مریم فروزان کیا