تبیان، دستیار زندگی
در این درس به تعریف خواص کولیگاتیو و انواع آنها، ماده فرار و غیر فرار در شیمی محلول ها پرداخته می شود.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

خواص کولیگاتیو محلول ها

چکیده:

در این درس به تعریف خواص کولیگاتیو و انواع آن ها، ماده فرار و غیر فرار در شیمی محلول ها پرداخته می شود.


شرح درس:
در یک محلول شامل حلال و حل شونده غیر فرار خواصی مانند نقطه جوش و نقطه انجماد برای حلال در حالت محلول و حلال خالص تفاوت می کند. این خواص، خواص کولیگاتیو نامیده می شوند.

خواص کولیگاتیو به خواصی از محلول ها گفته می شود که به تعداد ذره های حل شونده غیر فرار موجود در محلول ( نه به نوع و خواص شیمیایی ذره ها ) بستگی دارد.

خواص کولیگاتیو محلول ها

حل شونده غیر فرار به ماده ای گفته می شود که در دمای اتاق فشار بخار بسیار ناچیزی داشته باشد و به عبارتی نقطه جوش آن بالاتر از ١٠٠ درجه سانتیگراد باشد و در تعریف کلی تر ماده غیر فرار ماده ای است که نقطه جوش آن از نقطه جوش حلال مربوطه بالاتر باشد. مواد غیر فرار می توانند جامد مانند انواع نمک ها یا مایع هایی با نقطه جوش بالا باشند.
مایع فرار به مایعی گفته می شود که نقطه جوش آن کمتر از ١٠٠ درجه سانتیگراد باشد. استون و اتانول از جمله مایعات فرار معروف می باشند.


نکته: بحث مواد فرار و غیرفرار برای مواد خالص مطرح است.

توجه: نوع ذرات به ویژگی هایی مانند بار، نوع اتم های سازنده، فرمول شیمیایی، حجم و غیره مربوط می شود. برای مثال در بررسی خواص کولیگاتیو محلول ها، اثر یک مول Cl- با اثر یک مول شکر تفاوتی نمی کند زیرا فقط تعداد ذرات ( مول ها) مهم هستند.

خواص کولیگاتیو محلول ها

مهم ترین خواص کولیگاتیو محلول ها که در درس های بعد به آن ها پرداخته می شوند عبارتند از:
1- فشار اسمزی
2- فشار بخار
3- نقطه جوش محلول ها
4- نقطه انجماد محلول ها
 با استفاده از خواص کولیگاتیو مانند کاهش فشار بخار، افزایش نقطه جوش، کاهش نقطه انجماد و کاهش شدت فشار اسمزی می توان اقدام به تعیین تعداد مول یا ذرات ماده ی حل شده در مقدار معینی از حلال و به دنبال آن جرم مولکولی ماده ی حل شده کرد.


مرکز یادگیری سایت تبیان – تهیه و تنظیم: مهسا شاه حسینی