تبیان، دستیار زندگی
در این درس درصد حجمی، یکی دیگر از روش های بیان غلظت، معرفی و به مسائل پیرامون آن پرداخته می شود.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

درصد حجمی

 چکیده:

در این درس درصد حجمی، یکی دیگر از روش های بیان غلظت، معرفی و به مسائل پیرامون آن پرداخته می شود.

شرح درس:
زمانی که در آزمایشگاه محلولی از دو مایع قابل امتزاج مانند آب و الکل یا آب و استون ( مایع هایی که به هر نسبت با هم مخلوط می شوند) تهیه می کنید، ساده ترین راه برای بیان غلظت آن استفاده از درصد حجمی است.


درصد حجمی، حجم ماده حل شده در ١٠٠ واحد حجم محلول را بیان می کند.

درصد حجمی

توجه: در صورت و مخرج این رابطه باید از یک نوع یکای اندازه گیری حجم (لیتر یا میلی لیتر) استفاده شود.

درصد حجمی

هنگامی که می گوییم محلول استون، ٤٥ درصد حجمی است بدین معنی است که در ١٠٠ میلی لیتر از محلول مورد نظر، ٤٥ میلی  لیتر استون و ٥٥ میلی لیتر آب وجود دارد.

مثال: در نمونه ای از محلول اتانول به حجم ٠/٣٧ لیتر، ٤/٣ مول اتانول وجود دارد. اگر بدانیم چگالی اتانول برابر ٠/٨١٦ گرم بر سانتی متر مکعب است محلول مورد نظر چند درصد حجمی است؟ (H=١, O=١٦, C=١٢)

درصد حجمی

مثال: محلولی از اتیلن گلیکول ٤٠ درصد حجمی موجود است. اگر بدانیم این محلول حاوی ٢٥ گرم آب است و چگالی اتیلن گلیکول 1.15 g.cm-3است، در این محلول تقریبا چند مول اتیلن گلیکول وجود دارد؟ (H=١, O=١٦, C=١٢)

درصد حجمی


مرکز یادگیری سایت تبیان- تهیه و تنظیم: مهسا شاه حسینی