تبیان، دستیار زندگی
در این درس به شناخت اثر فشار بر انحلال پذیری گازها در آب و آشنایی با قانون هنری در انحلال گازها خواهیم پرداخت.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

قانون هنری

چکیده:

در این درس به شناخت اثر فشار بر انحلال پذیری گازها در آب و آشنایی با قانون هنری در انحلال گازها خواهیم پرداخت.

شرح درس:
یکی از عوامل موثر بر انحلال پذیری گازها فشار می باشد. افزایش یا کاهش فشار به میزان قابل توجهی انحلال پذیری گازها را تغییر می دهد در حالیکه اثر آن بر انحلال پذیری مواد جامد و مایع معمولا کم است. در سال ١٨٠٣ ویلیام هنری کشف کرد که مقدار گازی که در یک دمای ثابت در مقدار معینی از یک مایع حل می شود با فشار جزئی آن گاز در بالای محلول نسبت مستقیم دارد. این موضوع را می توان تحت عنوان قانون هنری به صورت معادله زیر بیان کرد:

قانون هنری

در این معادله، P فشار جزئی گاز حل شدنی و K ثابت هنری است که برای ماده حل شونده و حلال در هر دمایی، یک مقدار ثابت است. فقط محلول های رقیق در فشارهای نسبتا پایین از قانون هنری به خوبی پیروی می کنند. گازهایی که انحلال پذیری آنها بسیار زیاد است، عموما با حلال خود ترکیب می شوند ( مثلا گاز هیدروژن کلرید زمانی که در آب حل می شود، با آن ترکیب شده و هیدروکلریک اسید تولید می کند)؛ این محلول ها از قانون هنری پیروی نمی کنند. 

قانون هنری

نکته: هیدروژن هالیدها ( HI, HBr, HCl, HF) قبل از حل شدن در آب گازی شکل هستند اما بعد از انحلال در آب به صورت محلول اسیدی درمی آیند و در حالت محلول به صورت هیدروهالیک اسید نام گذاری می شوند.

قانون هنری

نوشابه های گازدار نمونه خوبی از قانون هنری هستند. این نوشابه ها را در محفظه های پر از گاز کربن دی اکسید (CO2) تحت فشار پر می کنند و مقداری از این گاز در نوشابه حل می شود. زمانی که قوطی را باز می کنید، فشار جزئی گاز CO2 بالای محلول کاهش می یابد و انحلال پذیری گاز CO2 در محلول نیز کم می شود و گاز CO2 به صورت حباب هایی خارج می شود.

خون غواص ها نیز در عمق زیاد در دریا، تحت فشار نسبتا زیاد ویژه عمقی که در آن کار می کنند با هوا سیر می شود. اگر این فشار، در اثر بالا آمدن سریع به سطح آب، به سرعت برداشته شود، هوا به سرعت از محلول خون خارج شده و حباب هایی را در سیستم جریان خون غواص ایجاد می کند. این حالت که «آمبولی هوایی» نام دارد می تواند مرگ آور باشد. برای پیشگیری از این حادثه از مخلوط گازهای هلیم و اکسیژن به جای هوا (که بخش عمده آن اکسیژن و نیتروژن است) استفاده می شود. انحلال پذیری هلیم در خون و مایعات بدن بسیار کمتر از نیتروژن است.

بر طبق قانون هنری، با افزایش فشار، انحلال پذیری گازها در آب زیاد می شود.
قانون هنری

در این شکل چگونگی افزایش انحلال گازها را با افزایش فشار گاز مشاهده می کنید. اگر گازی در حجم کمتر فشرده شود، تعداد مولکول های گاز در واحد حجم افزایش می یابد. پس تعداد مولکول های گازی که در واحد حجم با سطح برخورد دارند، بیشتر می شود. به این ترتیب حلالیت گاز با افزایش فشار، افزایش می یابد.

مرکز یادگیری سایت تبیان- تهیه و تنظیم: مهسا شاه حسینی