تبیان، دستیار زندگی
همان طور که می دانید برای شکستن یک پیوند کووالانسی باید انرژی مصرف شود. در این درس به بررسی انرژی پیوند و آنتالپی پیوند خواهیم پرداخت. ...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آنتالپی پیوند

چکیده: همان طور که می دانید برای شکستن یک پیوند کووالانسی باید انرژی مصرف شود. در این درس به بررسی انرژی پیوند و آنتالپی پیوند خواهیم پرداخت.


شرح درس:
به مقدار انرژی لازم برای شکستن یک مول پیوند در حالت گازی آنتالپی پیوند یا انرژی پیوند گفته می شود به طوری که هر یک از الکترون های پیوندی به روی یک اتم منتقل شوند. به عنوان مثال برای شکستن پیوندهای موجود در یک مول (H2(g و تبدیل آن به دو مول اتم هیدروژن گازیkJ  ٤٣٦ انرژی لازم است.

آنتالپی پیوند

توجه: شکستن پیوند باید به صورت متقارن انجام گیرد یعنی هر الکترون به روی یک اتم منتقل شود و دو اتم با الکترون منفرد به دست آید. شکستن پیوند به صورت نامتقارن در مبحث یونیده شدن مد نظر قرار می گیرد که در آن، جفت الکترون پیوندی به روی یک اتم منتقل شده و یون های مثبت و منفی به دست می آیند.

آنتالپی پیوند

آنتالپی پیوند تفاوت چندانی با انرژی پیوند ندارد. آنتالپی پیوند، تغییر آنتالپی ایجاد شده به هنگام گسستن یک مول از پیوند در فشار ثابت است. در حالی که انرژی پیوند، تغییر انرژی ایجاد شده به هنگام گسستن یک مول از پیوند درحجم ثابت است. انرژی پیوند به عوامل زیر بستگی دارد:


• تعداد پیوند بین دو اتم (مرتبه پیوند)
• طول پیوند (شعاع اتم های شرکت کننده در پیوند)
• قطبیت پیوند ( اختلاف الکترونگاتیوی بین دو اتم)


 هر چه تعداد پیوند بین دو اتم بیش تر باشد، انرژی پیوند بیش تر است.
 هرچه اندازه شعاع اتم های شرکت کننده در پیوند کوچک تر باشد طول پیوند کوتاه تر شده و ابر الکترونی در فضای محدود تر غلیظ تر خواهد شد و جاذبه هسته ها روی آن بیش تر می شود، در نتیجه انرژی پیوند افزایش می یابد.
هم چنین در یک پیوند هرچه اختلاف الکترونگاتیوی بین دو اتم بیش تر باشد قطبیت پیوند بیش تر شده و جاذبه بین دو اتم قوی تر می شود لذا انرژی پیوند افزایش می یابد.


نکته: در اندازه گیری آنتالپی پیوند، همه مواد ( واکنش دهنده ها و فراورده ها) باید گازی شکل باشند زیرا اگر ماده اولیه در حالت جامد یا مایع باشد باید مقداری انرژی صرف غلبه بر نیروهای بین ذره ای آن کرد. به عبارت دیگر مقداری انرژی صرف تبخیر یا ذوب آن ماده می شود که این امر اندازه گیری آنتالپی پیوند را دچار خطا می کند.

آنتالپی پیوند


در مولکولی مانند متان (CH4) ، انرژی لازم برای شکستن همه پیوندهای C – H یکسان نیست. زیرا با شکستن هر یک از پیوند ها، در هر مرحله از اندازه گیری آنتالپی پیوند ، با ماده اولیه متفاوتی رو به رو می شویم. با توجه به میزان پایداری ماده اولیه و نیز ماده حاصل، آنتالپی چهار پیوند C – H در هر یک از چهار مرحله شکستن، با یکدیگر متفاوت خواهند بود. از این رو اطلاق نام متوسط آنتالپی پیوند برای پیوند هایی هم چون C – H مناسب تر به نظر می رسد.


مرکز یادگیری سایت تبیان – تهیه و تنظیم: مهسا شاه حسینی