تبیان، دستیار زندگی
در این درس به کمک معادله واکنش نسبت های مولی را بدست می آوریم و با استفاده از نسبت های مولی به حل مسائل استوکیومتری خواهیم پرداخت.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

استوکیومتری واکنش و حل مسایل عمومی استوکیومتری

چکیده:

در این درس به کمک معادله واکنش نسبت های مولی را بدست می آوریم و با استفاده از نسبت های مولی به حل مسائل استوکیومتری خواهیم پرداخت.

شرح درس:

همان طور که می دانید یک معادله موازنه شده، رابطه کمی بین شمار ذره های واکنش دهنده و فراورده را نشان می دهد. با استفاده از معادله موازنه شده یک واکنش می توان به نسبت های مولی بین مواد شرکت کننده در واکنش دست یافت. واکنش زیر را در نظر بگیرید.

استوکیومتری واکنش و حل مسایل عمومی استوکیومتری

از این واکنش موازنه شده می توان دریافت نسبت مولی هیدروکلریک اسید به روی کلرید 2 به 1 است. حال اگر بخواهیم تعداد مول مورد نیاز از هیدروکلریک اسید را برای تولید ٠/٣مول روی کلرید بدست آوریم، از این نسبت مولی استفاده می کنیم. بدین ترتیب:

استوکیومتری واکنش و حل مسایل عمومی استوکیومتری

حل بسیاری از مسائل استوکیومتری، استفاده از نسبت های مولی در واکنش های شیمیایی و همچنین تبدیل جرم یا حجم به مول و برعکس را در برمی گیرد. توجه داشته باشید که در تمامی این مسائل، معادله شیمیایی موازنه شده واکنش مبنای محاسبات کمی قرار می گیرد.
استوکیومتری واکنش ها بر حسب مول تفسیر می شود. با مشخص کردن مسیر حل مساله و استفاده از ضریب تبدیل مناسب، محاسبات را انجام می دهیم.

استوکیومتری واکنش و حل مسایل عمومی استوکیومتری

مثال: از واکنش ٣/٦٣ لیتر گاز هیدروژن در شرایط STP با مقدار کافی آهن (III) اکسید، چند مول ماده جامد تولید می شود؟
مرحله اول: معادله واکنش را نوشته و موازنه می کنیم.

استوکیومتری واکنش و حل مسایل عمومی استوکیومتری

مرحله دوم: مسیر حل مساله را مشخص می کنیم.

استوکیومتری واکنش و حل مسایل عمومی استوکیومتری

مرحله سوم: انجام محاسبات

استوکیومتری واکنش و حل مسایل عمومی استوکیومتری

برای حل مسائل استوکیومتری می توان از روش تناسبات نیز استفاده کرد. در این روش نیز بعد از موازنه معادله واکنش با استفاده از یکی از دو تناسب زیر یک معادله تشکیل داده و مجهول را بدست می آوریم.

استوکیومتری واکنش و حل مسایل عمومی استوکیومتری

مثال بالا را با استفاده از این روش حل می کنیم:

استوکیومتری واکنش و حل مسایل عمومی استوکیومتری

سوال: طبق واکنش CuSO4 +Zn----> ZnSO4+Cu  برای تهیه ١/٦ گرم فلز مس (II) سولفات ٠/٢ مولار چند میلی لیتر از این محلول لازم است؟ (Cu=64)

١) 100
2) 125
3) 250
4) 80


مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه و تنظیم: مهسا شاه حسینی