تبیان، دستیار زندگی
لعه گرفتاری مردم -ماشینی شدن زندگی و اسیر بودن انسانها در چنگال ماشینها - توجه بیش از اندازه به امکا نات صوتی و تصویری به جای آثار مکتوب - گرانی کتاب -متنوع نبودن آثار ها -تعداه نسخ کم مطبوعات -نبودن برنامه های تبلیغات...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

موانع و مشکلات موجود در راه مطالعه

گرفتاری مردم -ماشینی شدن زندگی و اسیر بودن انسانها در چنگال ماشینها - توجه بیش از اندازه به امکا نات صوتی و تصویری به جای آثار مکتوب - گرانی کتاب -متنوع نبودن آثار ها -تعداه نسخ کم مطبوعات -نبودن برنامه های تبلیغاتی پیرامون کتاب -معرفی نشدن کتابهای جدید -ترجمه های نامناسب کتابهای خارجی بی حوصلگی نسبت به مطالعه -نبود کتابخانه در منزل -شرایط نامساعد آموزشی و پرورشی -وضعیت خاص رسانه ها و مطبو عات و....

و بطور کلی و خلاصه وجود مشکلات اقتصادی و فعال نبودن در زمینه تحقیقات مانعهایی هستند که باعث فاصله بین کتاب و کتاب خوانی میشود و از آنجائیکه ماهواره ، رایانه ویدئو و...در حال حاضر جایگاه ویزه ای را در روند آموزشی و یادگیری به خود اختصاص دادهاند و بعنوان رسانه های آموزشی نقش گستردهای در توسعه ساختاری و اجتماعی در میان جوامع بشری و همچنین انتفال پیام فرهنگ و جلوه های غنی در ابعاد مثبت یا منفی پیدا کردهاند و تا حد زیادی رسانه های نوشتاری نظیر کتاب -مجلات و غیره را تحت الشعاع قرار داده اند و به ظاهر توجه همگان را به خود جلب نموده اند .

اما با قدری تعمق خواهیم دانست که رسانه های مکتوب و در صدر آنها کتاب به لحاظ دارا بودن ویزگیهای خاص همچنان با صلابت واستواری نقش تاریخی خود را در انتفال دانش و فرهنگ وهنر از نسلی به نسل دیگر حفظ کرده .

لذا باید دنبال روشهای ترویج و اشاعه فرهنگ مطالعه بین آحاد جامعه بگردیم و روشهای نوینی را که با خصوصیات نسل کنونی و مقتضیات زمانی ما مطابقت داشته باشد مورد شناسایی قرار دهیم.

مهدی جهانتاب- انتخاب