تبیان، دستیار زندگی
همان طور که در طرحهای پیش گفته شد، فلوسایتومتری تکنیکی است که می تواند به ما نتیجه کمی بدهد. یعنی می تواند به ما بگوید از آنتی ژن مورد بررسی به چه میزانی و چه درصدی وجود دارد. این کار توسط تکنیک های دیگر به راحتی گفته نمی شود. ...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

کاربردهای فلوسایتومتری

اهداف:

  • آشنایی با کاربردهای فلوسایتومتری
  • آشنایی با برخی از مزیت های تکنیک فلوسایتومتری با دیگر تکنیک ها

همان طور که در طرح درس های پیش گفته شد، فلوسایتومتری تکنیکی است که می تواند به ما نتیجه کمی بدهد. یعنی می تواند به ما بگوید از آنتی ژن مورد بررسی به چه میزانی و چه درصدی وجود دارد. این کار توسط تکنیک های دیگر به راحتی گفته نمی شود. از مزایای دیگر این تکنیک آنالیز سریع و سرعت و دقت بالای این تکنیک است. اما توجه به کاربردهای این تکنیک اگر به خوبی بیان شود ،همگان خواهان استفاده از این تکنیک خواند شد.

کاربردهای مهم تکنیک فلوسایتومتری:

ایمونوفنوتایپینگ:

همان طورکه پیش تر اشاره شد، آنتی ژن ها که نوعی پروتئین هستند به طور عمده در سطح، سیتوپلاسم و هسته قرار دارند. اگر آنتی ژن ها را با آنتی بادی های اختصاصی رنگ آمیزی کرده و فلروکروم متصل شده به این آنتی بادی ها قابلیت برانگیخته شدن و دریافت نشر توسط دستگاه را داشته باشند در انتهای آزمایش می توانیم به راحتی میزان درصد وجود آن آنتی ژن را در سلول متوجه شویم. این کاربرد که به نام ایمونوفنوتایپینگ معروف است در آزمایشات تشخیص کلینیکی، تحقیقاتی کاربرد فراوانی دارد.

میزان مرگ و میر سلولی:

همان طور که می دانید سلول ها یا به طور برنامه ریزی شده و یا به صورت عوامل محیطی مانند مکانیکی وشیمیایی که به ترتیب به نام آپپتوز و نکروز شناخته می شوند، دچار مرگ می شوند. تشخیص مرگ و میر سلولی و تفکیک بین این نوع مرگ در بسیاری از آزمایشات پر اهمیت است. این دو نوع مرگ به راحتی و در عرض کمتر از 30 دقیقه توسط این تکنیک با یک روش مناسب رنگ آمیزی مشخص می شوند.

میزان ماده ژنتیکی در سلول:

همان طور که می دانید تمامی سلولهای جانوری و گیاهی برای بقا نیازمند انجام فرایند تکثیر هستند. این سلول ها باید چرخه سلولی که شامل G2،S، G1 و میتوز است را طی کنند تا به بتوانند زنده بمانند و تکثیر شوند. بررسی اینکه سلول در کدام فاز از چرخه سلولی است و یا حتی به چه میزانی توسط این تکنیک قابل بررسی می باشد.

بررسی میزان ماده ژنتیکی به همراه ایمونوفنوتایپینگ:

اگر به دنیال این هستید که آنتی ژن مورد هدف شما در سلول های مورد بررسی به چه میزانی بیان می شوند و این میزان بیان در کدام فاز از چرخه سلولی است توسط این تکنیک قابل انجام است.

بررسی زنده مانی سلول ها:

زنده مانی سلول یکی از موارد ی است که بسیار مورد توجه محققین و دانشجویان است. با استفاده از فلوروکروم هایی که می توانند به ماده ژنتیکی و یا غشای سلول و یا آمین های آزاد موجود در سطح و داخل سلول وجود دارند می توان به زنده مانی و میزان مرگ سلول ها پی برد.

بررسی میزان تکثیر سلولی:

اهمیت تکثیر سلولی به گونه ای است که بسیاری از فلروکروم های اختصاصی برای نشان دادن میزان تکثیر وجود دارند. بررسی میزان تکثیر از جمله کاربردهای مهم این تکنیک بوده که به راحتی توسط دیگر تکنیک ها قابل انجام نیست اما با تکنیک فلوسایتومتری می توان به راحتی میزان تکثیر سلولی را در نسل های مختلف نشان داد.

نمایش اندازه، سایز و گرانولیتی سلولها:

همان طور که در طرح" فلوسایتومتری 2" ذکر شد یکی از مهمترین کارهایی که با فلوسایتومتری قابل بررسی است نمایش اندازه و گرانولیتی سلول ها در کنار یکدیگر است.

کاریوتایپینگ:

نمایش وجود و یا عدم وجود یک کروموزوم در سلول به راحتی توسط فلروکروم های خاصی انجام می گیرد. این فلروکروم ها اگر در کنار هم مقایسه شوند می توان کروموزوم های مختلف سلول را بررسی نمود.


مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: فاضل صحرانشین سامانی

تنظیم: مریم فروزان کیا