تبیان، دستیار زندگی
در این قسمت، سیگنال ها و ولتاژهای ایجاد شده ی حاصل از برخورد نور لیزر به سلول به داده های دیجیتالی تبدیل می شوند تا بوسیله ی نرم افزاردستگاه قابل تجزیه وتحلیل باشند باشند. ...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

فلوسایتومتری 3

اهداف:

 • آشنایی با نحوه کار و عملکرد تکنیک فلوسایتومتری
 • آشنایی با قسمت های مختلف دستگاه فلوسایتومتری
 • آشنایی با سیستم الکترونیک و پردازش

شرح درس:

سیستم الکترونیک و پردازش

در این قسمت، سیگنال ها و ولتاژهای ایجاد شده ی حاصل از برخورد نور لیزر به سلول به داده های دیجیتالی تبدیل می شوند تا به وسیله ی نرم افزاردستگاه قابل تجزیه و تحلیل باشند باشند. سیگنال ها در سیستم های قدیمی به شکل آنالوگ ثبت می شدند در حالی که امروزه یک مبدل آنالوگ به دیجیتال (Analogue to Digital Converter(ADC آن ها را به داده های دیجیتالی تبدیل می کند به این شكل كه با توجه به كیفیت ثبت سیگنال در آشكارساز برای هر مقدار ولتاژ حجمی از داده كامپیوتری به صورت بایت (Byte) درنظر می گیرد به این معنی كه ولت به بایت تبدیل می شود.

جهت دانلود فیلم آموزشی کلیک نمایید.

توضیح فیلم:

نور پس از عبور از فیلترهای مختلف و هدایت صحیح آن به سمت آشکار سازها برای استفاده بهتر باید به داده های دیجیتال تبدیل شوند که این کار توسط ADC ها انجام می شوند.

این امر قابلیت بیشتر آنالیز سیگنال ها، تقویت و یا تضعیف آن ها را میسر می سازد. زمانی که یک سلول از مقابل منبع نوری عبور می کند بر روی تمام آشکار سازها سیگنال ایجاد می کند که همان پالس الکتریکی( ولتاژ ) است. بر اساس این که چه میزان از ذره در مقابل منبع نوری قرار گیرد، پالس ایجاد شده می تواند ضعیف یا قوی باشد. چنانچه نمودار ولتاژ بر حسب زمان برای هر سلول رسم شود به صورت یک پالس خواهد بود که واجد یک پیک می باشد. هر پالس دارای ویژگی های ارتفاع (Height; H) ، پهنا (Width; W) و سطح زیر نمودار ( Area; A) است.

تا کنون در مورد بخش های مختلف دستگاه فلوسایتومتری با هم آشنا شدیم. در این طرح با مفاهیم دقیق تر این حوزه با هم صحبت می کنیم.

سرنوشت نور پس ازبرخورد به سلول ها

سلولها پس از مکش توسط دستگاه در منطقه ای البته پس از تک تک شدن با لیزر روبه رو می شوند. نتیجه برخورد نور لیزر به یك سلول،‌ پراکندگی نور در جهات مختلف است که گاهی با تغییر در طول موج نیز همراه است. در حقیقت زمانی كه نور لیزر به ذره ای برخورد می كند، برخی از پرتوهای لیزر با همان طول موج از جوانب سلول گذشته و در زوایای 2 تا 10 درجه در مقابل سلول پراکنده می شوند كه آن را پراکندگی جلویی (Forward Scatter, FSC) گفته می شود و در حقیقت بیانگر اندازه (Size) سلول است كه می توان به وسیله ی آن اندازه ی سلول را مورد بررسی قرار داد.

برخی از پرتوهای لیزر نیز به درون سلول وارد شده و به ساختارهای درونی سلول مثل گرانول ها، واكوئل ها، هسته و ساختارهای درون سلولی برخورد كرده و در زوایای 10 تا 90 درجه پراكنده می شوند. این پراکندگی ها كه نشان دهنده ی پیچیدگی های درون سلول هستند، پراکندگی جانبی (Side Scatter,SSC) نام دارد و در حقیقت نشان دهنده میزان گرانولوسیتی سلول است. طول موج پراكندگی جانبی نیز برابر با طول موج تابیده به سلول است.

لینک فیلم:

 • زیست شناسیفلوسایتومتری یک
 • سلول ها و در کل هر ذره ای که از روبه روی لیزر عبور می کند، این نور می تواند از جوانب آن ذره عبور کند و بنابراین می تواند اندازه ی ذره را توصیف کند.

  لینک فیلم:

 • زیست شناسیفلوسایتومتری دو
 • توضیح فیلم:

  لیزر می تواند در داخل سلول نیز نفوذ کرده و با اندامک های داخل سلولی برخورد کند و در نتیجه بازتابش کند. هرچه اندامک های داخل سلول بیشتر باشنداین پراکنش بیشتر خواهد بود. این پراکندگی های جانبی نمایانگر میزان گرانولیتی درون ذره می باشد.


  مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: فاضل صحرانشین سامانی

  تنظیم: مریم فروزان کیا