تبیان، دستیار زندگی
در طرح تکنیک های شناسایی پروتئین درمورد ویژگی های مهم تکنیک وسترن بلات با هم آشنا شدیم. در حقیقت این تکنیک این تکنیک انتقال پروتیئن ها به روی غشاهای دیگر جهت بررسی وجود و یا عدم وجود پروتئین های مورد نظر است. ...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

وسترن بلات 1

اهداف:

  • آشنایی با تکنیک وسترن بلات
  • آشنایی با کاربردهای مهم وسترن بلات

در طرح " تکنیک های شناسایی پروتئین " درمورد ویژگی های مهم تکنیک وسترن بلات با هم آشنا شدیم. در حقیقت این تکنیک این تکنیک انتقال پروتیئن ها به روی غشاهای دیگر جهت بررسی وجود و یا عدم وجود پروتئین های مورد نظر است.

بازدهی انتقال پروتئین ها از ژل به یک غشای جامد به موارد زیر بستگی دارد:

الف: ماهیت ژل
ب: وزن مولکولی پروتئین های منتقل شونده
ج: غشای مورد استفاده

به طور کلی استفاده از ژل های نازک تر و با غلظت پایین تر موجب افزایش انتقال خواهد شد. لازم به ذکر است که استفاده از ژل های بسیار نازک (کمتر از 4/0 میلی متر)موجب دشواری و محدودیت در جا به جایی ژل می گردد. انتقال پروتئین های با وزن مولکولی بالا (بالاتر از 100 کیلو دالتون) ضعیف بوده و موجب تشخیص ضعیف تر آن ها می گردد. جهت افزایش کارآیی انتقال چنین پروتئین هایی راه کارهایی از قبیل استفاده از حرارت و بافرهای ویژه پیشنهاد شده است.

کاربرد وسترن بلات در تحقیقات علمی:

وسترن بلات در تحقیقات علمی عمدتاً جهت بررسی حضور و عدم حضور و همچنین میزان بیان یک پروتئین در نمونه های بیولوژیکی مورد استفاده قرار می گیرد.

در مورد پروتئین هایی که میزان بیان آن ها در نمونه بافتی یا در رده سلولی مورد نظر پایین می باشد، انجام ایمنوپرسیپیتاسیون Immunoprecipitation (نوع ساده ای از وسترن بلات) توصیه می شود.

کاربرد های دیگر وسترن بلات در تحقیقات علمی عبارتند از:

تولید و بررسی خصوصیات آنتی بادی ها:

با استفاده از وسترن بلات می توان اختصاصی بودن آنتی بادی تولید شده را بررسی کرد .

بررسی تغییرات پس از ترجمه:

با استفاده از آنتی بادی اختصاصی مربوط به اسید آمینه های فسفریله شده و یا سایر تغییرات پس ترجمه ای می توان وضعیت پروتئین های تغییر شکل یافته را تعیین کرد.

تعیین موقعیت درون سلولی یک پروتئین:

پس از جدا کردن ارگانل های سلولی از یکدیگر با کمک وسترن بلات بیان پروتئین مورد نظر در هر یک از ارگانل ها بررسی می شود.

نقشه یابی اپی توپ ها:

نقشه یابی اپی توپ ها شامل تعیین جایگاه های اتصال (اپی توپ ها) آنتی بادی ها روی پروتئین ها می باشد. شناسایی این اپی توپ ها در طراحی و تولید داروها، واکسن ها و همچنین در تشخیص کاربرد زیادی دارد.

توالی یابی پروتئین ها و پپتیدها:

پروتئین ها پس از انتقال به غشای PVDF به راحتی جدا شده و با استفاده از اسپکترومتری جرمی تعیین توالی می شوند. این روش به خصوص برای تعیین توالی پروتئین هائی که غلظت کمی دارند (10 pmol) کاربرد فراوانی دارد.

برهمکنش های پروتئین-پروتئین:

وسترن بلات مرحله نهایی در (co-immunoprecipitation(Co-IP است. Co-IP یکی از روش های مهم در تأیید برهم کنش بین دو پروتئین مورد نظر می باشد. در این روش بعد از ایمنو پرسیپیتاسیون با استفاده از وسترن بلات برهم کنش های دو پروتئین مورد بررسی قرار می گیرد.

لینک فیلم:

  • زیست شناسیوسترن بلات 1
  • توضیح فیلم:

    پروتئین ها روی ژل های مخصوص آورده می شوند و سپس روی برای انتقال پروتئین ها به روی غشا در جریان الکتریکی قرار داده می شوند. برای شناسایی پروتیئن ها آنتی بادی های اولیه و ثانویه مناسب استفاده می شوند.


    مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: فاضل صحرانشین سامانی

    تنظیم: مریم فروزان کیا