تبیان، دستیار زندگی
یستم ایمنی كشتی گیران با تغییرات سریع وزنی ضعیف می شود. كمیته پزشكی فیلا باید تأثیر تغییرات رده وزنی كشتی گیران بر ایمنی هومورال آن ها را مورد توجه قرار دهد. به گزارش سرویس پژوهشی ایسنا، نتایج تحقیقات استادیار گروه تربیت بدنی...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پژوهش – ورزش

سیستم ایمنی كشتی گیران با تغییرات سریع وزنی ضعیف می شود.

كمیته پزشكی فیلا باید تأثیر تغییرات رده وزنی كشتی گیران بر ایمنی هومورال آن ها را مورد توجه قرار دهد.

به گزارش سرویس پژوهشی ایسنا، نتایج تحقیقات استادیار گروه تربیت بدنی دانشگاه ارومیه واستاد یار گروه ایمنی شناسی دانشگاه تربیت مدرس تهران با بررسی " اثر تمرینات كشتی در پیش از فصل مسابقه و فصل مسابقه روی ایمنی هومورال كشتی گیران جوان " ، بیانگر آن است كه ورزشكاران در طی دوره هایی كه پاسخ های ایمنی پس از ورزش ِ شدید مهار می شود، نسبت به ابتلا به عفونت و بیماری حساس تر می شوند.

گفتنی است، دراین ارتباط ، سیستم ایمنی هومورال به عنوان اولین خطر دفاعی مهم بدن با توجه به ویژگی تمرینات كشتی، نوع رقابت و خصوصیات بدنی و فیزیولوژیك كشتی گیران ، جایگاه ویژه ای را از لحاظ تندرستی و دوام كشتی گیران در طول فصل پیش از مسابقه و فصل مسابقه دارد.

در این تحقیق 37 كشتی گیر سَبك ِ آزاد جوان و سالم ِ  داوطلب با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی به دو گروه آزمایش 19 نفر و شاهد 18 نفر تقسیم شدند.

بر اساس این بررسی، گروه آزمایش در فصل پیش از مسابقه ( 3 ماه) و فصل مسابقه( 1 ماه) تمرینات معینی را انجام می دادند و گروه شاهد در برنامه تمرینات مورد نظر شركت نمی كردند.

نتایج بررسی اثر تمرینات كشتی در پیش از فصل و فصل مسابقه بر روی شاخص های منتخب ایمنی هومورال كشتی گیران ، نشان داد كه در وضعیت استراحت، دو گروه( آزمایش و شاهد) از نظر شاخص های منتخب ایمنی هومورال و متغیرهای تحت كنترل یكسان بوده اند، در فصل پیش از مسابقه ، غلظت هایIgM , IgG, IgA سرم در دو گروه ، تغییر معنی داری نشان نداد.

همچنین در فصل مسابقه، گروه آزمایشی در مقایسه با گروه شاهد ، غلظتIgG40 درصد و غلظتIgA30 درصد كاهش داشت كه این تغییرات از نظر آماری معنی دار بودند. در دوره بازیافت، تغییر معناداری از نظر شاخص های منتخب ایمنی هومورال بین دو گروه مشاهده نشد.

نتایج این تحقیق نشان می دهد كه سیستم ایمنی هومورال كشتی گیران جوان در فصل مسابقه ، تحت تأثیر شدت تمرینات ، با تغییرات موقتی مواجه می شود كه با توجه به برگشت این تغییرات در دوره بازیافت ، اهمیت آنها كاملا مشخص نیست. از سوی دیگر، كاهش حجم پلاسما و تبادلات آنی خارج عروقی پروتئین های پلاسما می توانند از ساز و كارهای تاثیر گذار بر تغییرات میزان این ایمونوگلوبولین ها در سرم ورزشكاران در طول فصل مسابقه باشند.

پژوهشگران در خاتمه تاكید كرده اند: تحقیق در خصوص دستگاه ایمنی كشتی گیران ، بسیار اندك بوده و انجام تحقیقات بیشتری را در این زمینه ضروری می سازد.