تبیان، دستیار زندگی
در این درس می خواهیم شما را با یکی از روش های شناسایی یون ها در حالت محلول آشنا کنیم. با ما همراه باشید....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

شناسایی کاتیون ها در محلول نمک های آن ها در آب

چکیده:

در این درس می خواهیم شما را با یکی از روش های شناسایی یون ها در حالت محلول آشنا کنیم. با ما همراه باشید.

شرح درس:

برای شناسایی یون های محلول کافیست محلول دیگری را به آن اضافه کنیم که با یون مورد نظر رسوب تشکیل دهد. با تشکیل رسوب یون مورد نظر شناسایی می شود. در واقع برای شناسایی یک کاتیون در حالت محلول باید به آن آنیونی را اضافه کنیم که با کاتیون مورد نظر تشکیل رسوب دهد.

شناسایی Pb2+  :

اگر به محلول سرب (II) نیترات مقداری محلول پتاسیم یدید اضافه کنید رسوب زرد رنگ سرب (II) یدید تشکیل می شود که بدین ترتیب به وجود یون Pb2+  پی می بریم.

شناسایی کاتیون ها در محلول نمک های آنها در آب

شناسایی کاتیون ها در محلول نمک های آنها در آب

شناسایی یون Fe3+  :

اگر به محلول آهن (III) کلرید محلول سدیم هیدروکسید را اضافه کنید رسوب آهن (III) هیدروکسید تشکیل می شود که این گواه وجود یون Fe3+  است.

شناسایی کاتیون ها در محلول نمک های آنها در آب

شناسایی کاتیون ها در محلول نمک های آنها در آب

شناسایی یون Ag+  :

اگر به محلول نقره نیترات مقداری محلول پتاسیم کرومات اضافه کنید رسوب نقره کرومات تشکیل می شود که بدین ترتیب به وجود یون Ag+  پی می بریم.

شناسایی کاتیون ها در محلول نمک های آنها در آب

شناسایی کاتیون ها در محلول نمک های آنها در آب


مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: مهسا شاه حسینی