تبیان، دستیار زندگی
در سال های پیش با واکنش های شیمیایی و تغییرات فیزیکی و شیمیایی آشنا شدید. در ابتدای بحث استوکیومتری به مرور دوباره تغییرات فیزیکی و شیمیایی و معرفی واکنش های شیمیایی می پردازیم....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

واکنش های شیمیایی و شیوه های نمایش آن

چکیده:

در سال های پیش با واکنش های شیمیایی و تغییرات فیزیکی و شیمیایی آشنا شدید. در ابتدای بحث استوکیومتری به مرور دوباره تغییرات فیزیکی و شیمیایی و معرفی واکنش های شیمیایی می پردازیم.

شرح درس:

تغییرات طبیعی به دو دسته فیزیکی و شیمیایی تقسیم می شوند:

تغییر فیزیکی: تغییری است که در آن تنها حالت فیزیکی ماده تغییر می کند و ساختار ذره های تشکیل دهنده آن دستخوش تغییر قرار نمی گیرند. تبخیر، میعان، ذوب شدن و انجماد نمونه هایی از تغییرات فیزیکی هستند.

واکنش های شیمیایی و شیوه های نمایش آن

تغییر شیمیایی: تغییری است که در آن ساختار و ماهیت ذرات تشکیل دهنده ماده تغییر می کند. ترش شدن شیر، سوختن کاغذ، زنگ زدن آهن و تنفس نمونه هایی از تغییرات شیمیایی هستند.

واکنش های شیمیایی و شیوه های نمایش آن

تغییرات فیزیکی و شیمیایی می توانند با آزاد کردن انرژی به صورت گرما، نور یا صوت همراه باشند.

واکنش شیمیایی:

واکنش شیمیایی توصیفی برای یک تغییر شیمیایی است که طی آن یک یا چند ماده شیمیایی (عنصر، ترکیب) بر هم تاثیر می گذارند و مواد شیمیایی تازه ای با مبادله انرژی ایجاد می شود. یک واکنش شیمیایی را با معادله شیمیایی آن به دو صورت نوشتاری یا نمادی نشان می دهند:

معادله نوشتاری: نام مواد واکنش دهنده را در سمت چپ و نام فراورده ها را در سمت راست می نویسیم. برای مثال معادله نوشتاری واکنش سوختن متان به صورت زیر است:

متان+اکسیژن --------> آب+اکسید دی کربن+انرژی

واکنش دهنده ها --------> فراورده ها

معادله نمادی: در این روش، برای نمایش تعداد اتم ها و مولکول های شرکت کننده در واکنش از نمادها و فرمول های شیمیایی آنها استفاده می کنیم. در این نوع معادله حالت فیزیکی هر ماده شرکت کننده در واکنش نیز باید مشخص شود. برای مثال معادله نمادی واکنش سوختن متان به صورت زیر است:

واکنش های شیمیایی و شیوه های نمایش آن

به طور کلی در یک معادله شیمیایی به فرمول شیمیایی مواد، حالت فیزیکی آنها و شرایط لازم برای انجام آن واکنش از قبیل گرما، فشار، کاتالیزگر و دما پی می بریم؛ اما در رابطه با شرح عملی واکنش، چگونگی و ترتیب مخلوط کردن واکنش دهنده ها و نکات ایمنی ضمن انجام واکنش، اطلاعاتی از طریق معادله شیمیایی در اختیار ما قرار نمی گیرد.

واکنش های شیمیایی و شیوه های نمایش آن


مرکز یادگیری سایت تبیان – تهیه: مهسا شاه حسینی