تبیان، دستیار زندگی
کی از مهمترین قسمت های انجام پروژه، تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده است. بچه ها در طول کار تا اندازه های کار خود را مستند کرده و از مراحلی که انجام داده اند، گزارشی نوشته اند. از آن ها بخواهید که در هر گروه کلیه ی فرم ها و جداول را مرتب....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بررسی موجودات ریز موجود در آب جوهای شهر من، جلسه هشتم

بررسی سلامت و کیفیت آب _ جلسه اول

اهداف: بررسی و تجزیه و تحلیل نتایج

وسایل مورد نیاز: ----------------------------------------------

8-1- تحلیل پروژه:

یکی از مهمترین قسمت های انجام پروژه، تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده است. دانش آموزان در طول کار تا اندازه های کار خود را مستند کرده و از مراحلی که انجام داده اند، گزارشی نوشته اند. از آن ها خوسته شود که در هر گروه کلیه ی فرم ها و جداول را مرتب کنند.

برای دانش آموزان توضیح داده شود که معمولا" برای جمع بندی، ثبت و گزارش نتایج یک پروژه، مقاله ی علمی نوشته می شود. یک مقاله ی علمی دارای قسمت های زیر است:

عنوان مقاله، نام نویسندگان و نام معلم راهنما

8-1-1- خلاصه (شامل چکیده ای از آنچه نویسندگان انجام داده اند)

8-1-2- مقدمه (شامل مطالبی که به طور کلی در مورد موضوع در کتاب ها خوانده شده است. در اینجا می توان به میکروبیولوژی آب، میکروارگانیزم های موجود در آب، باکتری های بیماریزای موجود در آب و ... اشاره کرد)

8-1-3- روش ها ( شامل روش ها و آزمایشاتی که در این کار از آن ها استفاده شده است)

8-1-4- نتایج ( شامل نتایج آزمایش ها، این نتایج در جداول و فرم ها، در طول کار خلاصه و دسته بندی می شود)

8-1-5- بحث ( بحث و بررسی در مورد تعداد میکروارگانیزم های موجود در نمونه آب جمع آوری شده و نوع و ویژگی های آن ها و علت آلودگی یا سلامت این نمونه ها و هر نکته ی دیگری که می توان با تفسیر نتایج به آن ها اشاره کرد)

8-1-6- فهرست منابع

در مورد نحوه ی نوشتن چنین مقاله ای در جلسه ی بعد به صورت مفصل مطالبی آماده است و می توان آن را با دانش آموزان به بحث گذاشت. هدف در این جلسه آن است که اصول تجزیه و تحلیل نتایج (که یکی از مهمترین قسمت هاست) به دانش آموزان آموزش داده شود.

8-2- از دانش آموزان خواسته شود که متغیرهایی که در این پروژه مورد بررسی قرار داده اند را مشخص کنند. این متغیرها عبارتند از:

1- خصوصیات ظاهری محل نمونه برداری

2- تعداد و نوع میکروارگانیزم های موجود در آب

3- تعداد باکتری های موجود در آب

4- وجود باکتری های بیماریزای موجود در آب

به آن ها کمک شود تا هر گروه در مورد هر متغیر روش مورد آزمایش را مشخص کرده و نتایج را هم بنویسند. سپس از آن ها خواسته شود که بین این نتایج ارتباط برقرار کرده و آن را تحلیل کنند سپس هر گروه می تواند نتایج خود را به گروه های دیگر داده و مقایسه کنند. به آن ها یادآوری شود که این نتایج در جلسه ی بعد در قالب یک مقاله ی علمی مکتوب می گردد.

تکلیف: نتایج خود را دسته بندی کرده و آن ها را تجزیه و تحلیل کنند. و برای ما ارسال فرمایید. گزارشی از نحوه ی کار دانش آموزان در این جلسه نوشته و ارسال گردد.

محل بازدید/ اردو/ خرید: ---------------------------------------

منابع مطالعه: --------------------------------------

مطالب مرتبط:

بررسی موجودات ریز موجود در آب جوی های شهر من، جلسه ی اول

بررسی موجودات ریز موجود در آب جوی های شهر من، جلسه ی دوم

بررسی موجودات ریز موجود در آب جوی های شهر من، جلسه ی سوم

بررسی موجودات ریز موجود در آب جوی های شهر من، جلسه ی چهارم

بررسی موجودات ریز موجود در آب جوی های شهر من، جلسه ی پنجم

بررسی موجودات ریز موجود در آب جوی های شهر من، جلسه ی ششم

بررسی موجودات ریز موجود در آب جوی های شهر من، جلسه ی هفتم

بررسی موجودات ریز موجود در آب جوی های شهر من، جلسه ی هشتم

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان، تنظیم: نسرین صادقی