تبیان، دستیار زندگی
طرز کار با برگه دان های کتابخانه و نحوه پیدا کردن کتاب مناسب به دانش آموزان توضیح داده شود. همچنین روش فیش نویسی به آن ها آموزش داده شود. یعنی برای آنها مشخص شود که مطلبی را که در کتاب پیدا کرده اند را روی یک برگه بنویسند و اسم کتاب، نویسنده...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بررسی موجودات ریز موجود در آب جوهای شهر من، جلسه هفتم

بررسی سلامت و کیفیت آب _ جلسه اول

اهداف:

بررسی ویژگی های موجودات ریز موجود در نمونه های آب

آموزش جستجوی کتابخانه ای و جستجوی اینترنتی

آموزش فیش برداری

وسایل مورد نیاز: ----------------------------------------------------

7-1- جستجوی کتابخانه ای و فیش برداری

طرز کار با برگه دان های کتابخانه و نحوه پیدا کردن کتاب مناسب به دانش آموزان توضیح داده شود. همچنین روش فیش نویسی به آن ها آموزش داده شود. یعنی برای آنها مشخص شود که مطلبی را که در کتاب پیدا کرده اند را روی یک برگه بنویسند و اسم کتاب، نویسنده (در صورت وجود نام مترجم)، انتشارات، شماره صفحه، محل چاپ و سال انتشار را یادداشت کنند.

حالا از آن ها خواسته شود که در کتاب های کتابخانه به دنبال میکروارگانیزم هایی که در جدول شماره 2 نوشته اند، بگردند و ویژگی های آن ها را یادداشت نمایند.

در صورت وجود، می توان در سایت کامپیوتر جستجو در اینترنت را نیز به آن ها آموزش داد. لازم است که به یاد داشته باشند در صورت استفاده از مطالب موجود در اینترنت باید نام سایت و محل مورد استفاده را دقیقا" ذکر کنند. به آن ها یادآوری شود. که لزوما" همه ی مطالب موجود در اینترنت درست نیست و آن ها باید از سایت ها ی معتبر استفاده کنند.

در تمامی مراحل کار به عملکرد دانش آموزان نظارت داشت و در صورتی که با مشکلی برخورد کردند آن ها را راهنمایی کرد.

از بچه ها خواسته شود که مطالعاتشان در رابطه با میکروارگانیزم های شناسایی شده و سایر جداول و فرم ها و مطالب مرتبط که تا به حال یادداشت کرده اند را برای جلسه بعد بیاورند.

ارزیابی:

در پایان جلسه دانش آموزان باید بتوانند

در کتابخانه به دنبال موضوع مورد نظر گشته و مطالبی در مورد آن پیدا کنند.

جستجوی اینترنتی را یاد گرفته و انجام دهند.

تکلیف: گزارشی از نحوه ی کار بچه ها در ارتباط با جستجوی کتابخانه ای نوشته و ارسال گردد.

محل بازدید/ اردو/ خرید: کتابخانه ملی - کتابخانه دانشگاه شهر

منابع مطالعه: --------------------------------------

مطالب مرتبط:

بررسی موجودات ریز موجود در آب جوی های شهر من، جلسه ی اول

بررسی موجودات ریز موجود در آب جوی های شهر من، جلسه ی دوم

بررسی موجودات ریز موجود در آب جوی های شهر من، جلسه ی سوم

بررسی موجودات ریز موجود در آب جوی های شهر من، جلسه ی چهارم

بررسی موجودات ریز موجود در آب جوی های شهر من، جلسه ی پنجم

بررسی موجودات ریز موجود در آب جوی های شهر من، جلسه ی ششم

بررسی موجودات ریز موجود در آب جوی های شهر من، جلسه ی هفتم

بررسی موجودات ریز موجود در آب جوی های شهر من، جلسه ی هشتم

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان، تنظیم: نسرین صادقی