تبیان، دستیار زندگی
بچه ها باید برای این جلسه نتیجه ی تحقیقشان در مورد منشا احتمالی آلوده کننده ی آب مورد آزمایش گزارش دهند. از دانش آموزان بخواهید که نتیجه بررسی هایشان را به کمک هم در یک صفحه بنویسند و تحویل دهند. سپس از هر گروه یک نماینده خواسته شود. تا نتیجه گزارش را...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بررسی موجودات ریز موجود در آب جوهای شهر من، جلسه ششم

بحران کم‌آبی را جدی بگیریم, صرفه جویی در مصرف آب

اهداف: آموزش مفهوم روش علمی

وسایل لازم: -----------------------------------

6-1 - ارائه گزارش عملکرد

آموزش مفهوم روش علمی

بچه ها باید برای این جلسه نتیجه ی تحقیقشان در مورد منشا" احتمالی آلوده کننده ی آب مورد آزمایش گزارش دهند. از دانش آموزان بخواهید که نتیجه بررسی هایشان را به کمک هم در یک صفحه بنویسند و تحویل دهند. سپس از هر گروه یک نماینده خواسته شود. تا نتیجه گزارش را به کلاس اعلام نماید.

6-2- مراحل روش علمی:

در مورد گزارشی که دانش آموزان در مورد محل نمونه برداری ارایه داده اند، بحث کنید.سعی شود با بحث در این مورد، تفکر علمی و انتقادی در آن ها ایجاد شود. می توان به داستانی که در جلسه ی اول برای دانش آموزان تعریف شده است اشاره شود. در روز اول با توجه به شرایط زیست محیطی محل، رنگ آب، شیوع بیماری خاص در منطقه، حدسی در مورد وضعیت آب این جوی زده می شد. به این حدس فرضیه می گویند سپس برای بررسی این فرضیه واثبات یا رد آن یک آزمایش طراحی شد و از آب نمونه برداری انجام شد. آن را آزمایش کرده و حالا با توجه به جواب هایی که بدست آمده، می توان در مورد فرضیه ای که از قبل وجود داشت، قضاوت کرد. بعد از این می توان با بررسی های بیشتر و تکرار آزمایش در مناطق دیگر، حتی یک نظریه در مورد تاثیر کارخانه ها بر آلودگی آب جوی هاو یا بیمارستان ها و ... داد. به این روش، روش علمی می گویند. می توان چند مثال دیگر هم در مورد روش علمی آورد تا دانش آموزان به خوبی مسئله را متوجه شوند.

جدول شماره 2 (بررسی تک سلولی ها و جلبک های موجود در نمونه آب) دانش آموزان بررسی کنند و مشخص شود که آیا نام میکروارگانیزم ها را پیدا کرده اند یا نه ( در حقیقت باید ستون شماره 2 و 3 را پر کرده باشند). برای جلسه ی بعد می توان به صورت دسته جمعی به کتابخانه رفت و روش جستجوی کتابخانه ای و جستجوی اینترنتی را به دانش آموزان آموزش داد.

ارزیابی:

در پایان جلسه دانش آموزان باید بتوانند:

در مورد علت آلودگی و یا پاکیزگی محل نمونه برداری توضیح دهند.

مفهوم روش علمی را یادگرفته و آن را بیان کنند.

تکلیف: جدول شماره 1 بچه ها را که کامل تر شده برای موسسه فرستاده شود.

محل بازدید/ اردو/ خرید: -----------------------------------

منابع مطالعه: روش تحقیق در زیست شناسی مترجم: دکتر جمشید درویش و روح ا... سیاسروی

روش تحقیق در علوم زیستی - سید علی محمد میرمحمدی میبدی

Reserarch projects and Research Proposal (panl G.chapin) compaterizd Data Acquistion and Analysis For the Life Sciences

مطالب مرتبط:

بررسی موجودات ریز موجود در آب جوی های شهر من، جلسه ی اول

بررسی موجودات ریز موجود در آب جوی های شهر من، جلسه ی دوم

بررسی موجودات ریز موجود در آب جوی های شهر من، جلسه ی سوم

بررسی موجودات ریز موجود در آب جوی های شهر من، جلسه ی چهارم

بررسی موجودات ریز موجود در آب جوی های شهر من، جلسه ی پنجم

بررسی موجودات ریز موجود در آب جوی های شهر من، جلسه ی ششم

بررسی موجودات ریز موجود در آب جوی های شهر من، جلسه ی هفتم

بررسی موجودات ریز موجود در آب جوی های شهر من، جلسه ی هشتم

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان، تنظیم: نسرین صادقی