تبیان، دستیار زندگی
در این مرحله لوله هایی که در آن باکتری ها را در محیط لاکتوز کشت داده بودید را بررسی می کنیم. در چه لوله هایی رنگ آب زرد شده و در لوله کوچک درون لوله اصلی گاز جمع شده است.نتایج را به طور کامل در جدول شماره 3
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بررسی موجودات ریز موجود در آب جوهای شهر من، جلسه پنجم

آب

اهداف: بررسی نتایج کشت نمونه های آب و ثبت نتایج، انجام مرحله دوم کشت باکتری های بیماریزا

وسائل مورد نیاز: کشت های جلسه قبل - یک میله شیشه ای L مانند - چند پلیت حاوی محیط EMB

4-1 بررسی نتایج کشت باکتری ها در محیط لاکتوز:

در این مرحله لوله هایی که در آن باکتری ها را در محیط لاکتوز کشت داده بودید را بررسی می کنیم. در چه لوله هایی رنگ آب زرد شده و در لوله کوچک درون لوله اصلی گاز جمع شده است.نتایج را به طور کامل در جدول شماره 3 یادداشت کنید.

ژس سمت راست مربوط به یک محیط کشت حاوی لاکتوز است که در آن باکتری کلی فرم رشد نکرده و ژس سمت چپ مربوط به یک محیط کشت حاوی لاکتوز است که در آن باکتری کلی فرم رشد کرده است.

سپس از لوله هایی که در آن ها اسید و گاز تولید شده است، یک میلی لیتر برداشته و روی پلیت حاوی EMB بریزید. به وسیله یک میلهء سرخم مایع را بر روی سطح محیط کشت پخش کنید. برای درست کردن چنین میله ای می توانید از یک پیپت یا میله ی شیشه ای استفاده کنید. میله را از یک سوم انتهایی روی شعله چراغ الکلی بگیرید و پس از اینکه داغ شد، قسمت انتهایی آن را به وسیلهء پنس یا دست به آرامی خم کنید. قسمت خم شده را در الکل فرو کرده و روی شعله بگیرید. الکل آتش می گیرد و پس از چند لحظه خاموش می شود (به این ترتیب میله را استریل می کنید). پس از خنک شدن میله، به کمک آن یک میلی لیتر از مایع را برداشته و کاملا" روی پلیت پخش کنید. پلیت ها را به مدت دو روز در دمای 37 درجه قرار دهید تا کلنی باکتری ها رشد کند. در صورتی که کلنی هایی با رنگ سبز جلای فلزی پدیدار شوند، وجود باکتری های کلی فرم ثابت می شود.

باکتری های کلی فرم با جلای سبز رنگ

4-2 بررسی نتایج کشت باکتری های آب:

برای بررسی نتایج کشت باکتری ها، تعداد کلونی های موجود در هر پلیت حاوی محیط نوترینت که در مرحلهء قبل کشت داده بودید را بشمارید. برای بدست آوردن تعداد باکتری های موجود در هر میلی لیتر نمونه آب جمع آوری شده ، باید این تعداد در ضریب رقت ضرب شود. یعنی اگر رقت پلیت 1/100 است، باید تعداد کلونی ها در 100 ضرب شود تا تعداد باکتری ها در یک میلی لیتر آب نمونه بدست آید.نتایج حاصل را به دقت در جدول شماره 4 یادداشت کنید.

ارزیابی:

در پایان جلسه بچه ها باید:

1. روش کشت مایع به جامد را یاد گرفته باشند.

2. بتوانند تعداد باکتری های زنده را در یک میلی لیتر نمونه آب محاسبه کنند.

تکلیف: جداول شماره 3 و 4 را پر نموده و برای ما ارسال نمایید. در صورت امکان از لوله های حاوی محیط لاکتوز و نتایج آن ها و همچنین از پلیت ها آگار حاوی کلونی ژس گرفته و برای ما ارسال نمایید.

محل بازدید/اردو/خرید:-----------------------------------

منابع مطالعه: جدول شماره 2،     جدول شماره 3

مطالب مرتبط:

بررسی موجودات ریز موجود در آب جوی های شهر من، جلسه ی اول

بررسی موجودات ریز موجود در آب جوی های شهر من، جلسه ی دوم

بررسی موجودات ریز موجود در آب جوی های شهر من، جلسه ی سوم

بررسی موجودات ریز موجود در آب جوی های شهر من، جلسه ی چهارم

بررسی موجودات ریز موجود در آب جوی های شهر من، جلسه ی پنجم

بررسی موجودات ریز موجود در آب جوی های شهر من، جلسه ی ششم

بررسی موجودات ریز موجود در آب جوی های شهر من، جلسه ی هفتم

بررسی موجودات ریز موجود در آب جوی های شهر من، جلسه ی هشتم

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان، تنظیم: نسرین صادقی