تبیان، دستیار زندگی
در نومیدی بسی امید است
در نومیدی بسی امید است
در نومیدی بسی امید است
1-    امید سرابی است كه اگر ناپدید شود همه از تشنگی خواهیم سوخت. 2-    امید دارویی است كه شفا نمی دهد اما درد را قابل تحمل می كند. 3-    امید نصف خوشبختی است. 4-&n...