تبیان، دستیار زندگی
وقتــی نوبت به ســوال آخــر رســید واگویه های وحید هاشــمیان شــروع شــد؛ حرف هایی كه برای این فوتبال همچــون میخ آهنی اســت برای ســنگ.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

قهرمانی آسیا دوای درد فوتبال آسیا نیست


وقتــی نوبت به ســوال آخــر رســید واگویه های وحید هاشــمیان شــروع شــد؛ حرف هایی كه برای این فوتبال همچــون میخ آهنی اســت برای ســنگ.

هاشمیان

از وحیــد درباره جام ملت های آسیا پرســیدیم و پیش بینی اش از نتایج تیم ملی در این تورنمنت و او در پاسخ گفت: بازی های آسیایی 2007 را مثال می زنم. عراق در آن بازی ها قهرمان شــد در حالی كه در خود عراق جنگ های داخلی شدت گرفته بود.

آیا آن قهرمانی باعث شد تیم ملی عراق سه سال بعد به جام جهانــی 2010 صعود كند؟ نه! آن قهرمانی فقط یك جرقه بود. می خواهم بگویم اگر تیم ملی در جام ملت های 2015 هم قهرمان شود چیزی جز یك اتفاق نخواهد بود. نمی خواهم فقط نیمه خالی لیوان را ببینم ولی مشكلات بزرگی در فوتبال ما وجود دارد كه تا حل نشود، حتی قهرمانی در آســیا هــم دردی از آن دوا نخواهد كرد. نمی خواهم كار بروبچه هــای تیم ملی را بی ارزش كنم، اما باید بپذیریم در ایــن فوتبال هیچ كار زیربنایی صورت نگرفته اســت. من طرفدار تیم ملی هستم و دوست دارم این تیم همیشه موفق باشد. از حضور ستاره های فوتبال ایران در سطح اول فوتبال اروپا هم استقبال می كنم؛ ولی وقتی خودمان نمی خواهیم، نمی شــود كاری كرد. اجازه بدهید خودم را مثال بزنم. من فوتبال را سال 2012 كنار گذاشتم. همان زمان فدراسیون فوتبال آلمان شــرایطی را برای مــن فراهم كرد كه بتوانم برای رسیدن به بالاترین مدارج مربیگری تلاش كنم. من برای حضور در همین دوره آخر در امتحانی قبول شــدم كه سه بازیكن ملی آلمان در آن رد شدند. اما برای آنها این مهم نبود كه من ایرانی هستم یا اهل كشورى دیگر. فدراسیون فوتبال آلمان هیچ تعهدی نســبت به من نــدارد، اما فرصــت را در اختیار من گذاشته تا پیشرفت كنم. این جای تاســف است كه در فدراســیون فوتبال ایران كسی یادی از مــا نمی كند. البته من از این موضوع ناراحت نیستم. به چشم دیدم و همین باعث شد كه قید تیم ملی را بزنم و به آلمان بروم. در آنجا حقم را از فوتبال گرفتم و با تلاش خودم در بهترین تیم های بوندس لیگا بازی كردم.

من طرفدار تیم ملی هستم و دوست دارم این تیم همیشه موفق باشد. از حضور ستاره های فوتبال ایران در سطح اول فوتبال اروپا هم استقبال می كنم؛ ولی وقتی خودمان نمی خواهیم، نمی شــود كاری كرد. اجازه بدهید خودم را مثال بزنم. من فوتبال را سال 2012 كنار گذاشتم

آن زمان دوباره به من گفتند باید به تیم ملی برگردی. همان موقع وقتی من از سیستم حاكم بر فوتبال ایران ایراد گرفتم برخی شروع به تهمت زدن كردند و گفتند وحید هاشمیان بی تعصب است و به تیم ملی فوتبال كشــورش پشت كرده است. من به این چیزها توجهی نكردم. سكوت كردم و فقط به دنبال این بودم كه برای تیم ملی كشورم مفید باشم خــدا هم كمك كــرد تا در مقدماتــی جام جهانی 2006 چند گل سرنوشــت ســاز بزنم و در صعود تیم به جام جهانی موثر باشــم. الان هم احســاس می كنم همــان شــرایط در آغاز دوران مربیگــری در حال تكرار اســت. بــا این حال مــن كارم را بــا قدرت و انگیــزه ادامه می دهــم.

در فوتبــال آلمان به ما یــاد می دهند باید تلاش كنید و بیاموزید. اگر لیاقت داشــتید حقتان را به شما می دهند. ولی در ایران یاد گرفته ایم بــرای حقمان كه به ســختی آن را به دســت آورده ایــم، بجنگیم تا آن را از مــا نگیرند و به افــراد بی لیاقت ندهنــد. این فرق اصلــی فوتبال ایران و آلمان است

بخش ورزشی تبیان

منبع : جام جم