تبیان، دستیار زندگی
هدف از این درس تهیه ی نمودارهای نهایی با استفاده از نرم افزار Excel نتیجه گیری نهایی از داده های تجربی آزمایش ها می باشد....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

جذب آب (اندازه گیری میزان جذب آب مواد مختلف هنگام پختن ) - جلسه ی هفتم

اهداف:

تهیه ی نمودارهای نهایی با استفاده از نرم افزار Excel

نتیجه گیری نهایی از داده های تجربی آزمایش ها

وسایل مورد نیاز:

فایل های مربوط به جدول داده ها كه بعد از جلسات آزمایش تهیه شده است

دسترسی به اینترنت،‌ رایانه مجهز به نرم افزار Excel

7-1 تهیه نمودار

1- قبل از این جلسه، بسته ی آموزشی مربوط به رسم انواع نمودار در نرم افزار Excel را از بخش منابع مطالعه دانلود كنید.

2- با توجه به توضیحات جلسه ی قبل،‌ روشی پیشنهاد كنید كه بتوانیم با استفاده از داده های جدول، فرضیه مان را تایید یا رد كنیم. برای واضح تر دیدن تغییرات چگالی مواد با گذشت زمان، ‌می توانیم داده ها را روی نمودار نشان دهیم.

3- بسته ی آموزشی رسم نمودار را از قسمت منابع مطالعه دانلود كرده و مراحل آن را گام به گام انجام دهید. در هر مرحله كه لازم دیدید تمرین اضافه تری انجام دهید.

4- وقتی توانستید به خوبی نمودار رسم كنید، نتایج جدول ها را نمودار كنید. در انتخاب دسته داده های مختلف دقت كنید. در جلسات قبل درباره متغیرهای مستقل و وابسته آموخته اید، حال با استفاده از آن چه آموخته اید برای اثبات یا رد فرضیه، وابستگی كدام داده ها به هم را باید بررسی كنیم. همانطور که می دانید كمیت زمان را روی محور افقی و كمیت چگالی را روی محور عمودی نشان می دهند. در این صورت شیب هر نمودار نشان دهنده ی تغییرات چگالی آن ماده با زمان خواهد بود.

برای مقایسه ی این كه كدام یك ازمواد هنگام پختن سریع تر تغییر می كند، باید شیب نمودار های مختلف را با هم مقایسه كنیم.

برای مقایسه ی این مطلب، كه اضافه كردن نمك به آب جذب آب مواد را هنگام پختن زیاد می كند یا كم،‌ باید شیب نمودار مربوط به یك ماده را در هنگام پخت با آب وآب نمك با هم مقایسه كنیم.

5- حال می توانیم نتیجه ی نهایی را كه از مقایسه ی نمودار ها به دست آورده ایم در یك جدول جدید نشان دهیم. نمونه ای از این جدول به شكل زیر است:

6- در نهایت جدول نتیجه و نوشته های جلسه ی قبل را که به عنوان پیش نویس مقاله تان استفاده خواهید کرد، بررسی کنید تا با روش نوشتن و مرتب کردن مقاله آشنا شده و مقاله تان را بنویسید.

_ در پایان این جلسه انتظار می رود نتیجه گیری نهایی و نمودار های به دست آمده از جدول ها را تهیه كرده و بتوانید با استفاده از آن ها توضیح دهید كه نتیجه ی نهایی آزمایش چه بوده و فرضیه ها رد یا اثبات شده است.

تکلیف 1: نمودار هایی که رسم نمودید به همراه توضیح آنها كه نتیجه ی نهایی آزمایش چه بوده و فرضیه ها رد یا اثبات شده است را برای ما ارسال نمایید.

تکلیف 2: نتیجه نهایی که از مقایسه نمودار ها بدست آورده اید را به صورت جدولی مشابه جدول بخش 5 برای ما ارسال نمایید.

محل بازدید/ اردو/ خرید: _______

منابع مطالعه: فایل زیر شامل بسته ی آموزشی رسم انواع نمودار در نرم افزار Excel را در اختیار شما قرار خواهد داد.

فایل word

بخش پژوهش های دانش آموزی سایت تبیان

تنظیم: یگانه داودی

اندازه گیری میزان جذب آب مواد مختلف هنگام پخت _ جلسه اول

اندازه گیری میزان جذب آب مواد مختلف هنگام پخت _ جلسه دوم و سوم 

اندازه گیری میزان جذب آب مواد مختلف هنگام پخت _ جلسه چهارم

اندازه گیری میزان جذب آب مواد مختلف هنگام پخت _ جلسه پنجم و ششم

اندازه گیری میزان جذب آب مواد مختلف هنگام پخت _ جلسه هفتم

اندازه گیری میزان جذب آب مواد مختلف هنگام پخت _ جلسه هشتم