تبیان، دستیار زندگی
پول را جایگزین وقت كنید!
پول را جایگزین وقت كنید!
پول را جایگزین وقت كنید!
1. هرگاه ممكن است، از پول برای صرفه جویی در وقت استفاده كنید. خیلی كارها را می توانید به كسانی  بسپارید كه آن را سریع تر از شما انجام می دهند. 2. به مدیریت زمان به عنوان مجموعه ای از مهارت ها و ابزارها نگاه ك...
گزیده آراء اندیشمندان ( پول وثروت)
گزیده آراء اندیشمندان ( پول وثروت)
گزیده آراء اندیشمندان ( پول وثروت)
زندگی صحنه تلاش وبالندگی است و لحظه های آن چون رودی ، درگذر است . رودی مواج  كه در تلاطمش، انسان ها ساخته می شوند؛ پس تا دمی باقی است از لحظات وسخنان دیگران عبرت بگیریم: -وقتی خدا برای كسی نیكی خواهد ، ثروتش را در روحش...