تبیان، دستیار زندگی
مابعد الطبیعه یا متافیزیک شاخه ای از فلسفه است که به پژوهش درباره ی چیستی و کُنه وجود، زندگی و جهان به عنوان یک کل، می پردازد. و چون فیلسوفان نخستین بیشتر به این حوزه می پرداختند، متافیزیک (مابعد الطبیعه) را ریشه ی فلسفه می دانند....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : رضا هاشمی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ما بعدالطبیعه

ما بعدالطبیعه

اهداف:

1-   چیستی واژه متافیزیک
2-   موضوع مابعدالطبیعه

چکیده:

مابعد الطبیعه یا متافیزیک شاخه ای از فلسفه است که به پژوهش درباره ی چیستی و کُنه وجود، زندگی و جهان به عنوان یک کل، می‌پردازد. و چون فیلسوفان نخستین بیشتر به این حوزه می پرداختند ، متافیزیک (مابعد الطبیعه) را ریشه ی فلسفه می دانند.

فلسفه نخستین یا متافیزیک تنها علمی است که مبادی خود را مدیون هیچ علم دیگری نیست بلکه سایر علوم اند که برای اثبات مبادی تصدیقی نیازمند به آن می باشند و از این روی به جا است که آن را مادر علوم بنامیم.

واژه متافیزیک:

واژه متافیزیک از اصل یونانی ( متاتافوسیکا ) گرفته شده و با حذف حرف ( تا) و تبدیل فوسیکا به فیزیک به صورت ( متافیزیک ) در آمده و در زبان عربی به ما بعد الطبیعه ترجمه شده است و خود واژه متافیزیک مرکب است از دو کلمه ( متا ) یعنی مابعد و ( فیزیک ) یعنی طبیعت، و ( متافیزیک ) یعنی مابعد الطبیعه. که برخی از مورخین گفته اند که این لفظ در ابتدا نام یکی از کتب ارسطو بوده که از نظر ترتیب، بعد از کتاب طبیعت او تالیف شده است.

موضوع مابعدالطبیعه:

ما بعدالطبیعه

بهترین راه برای تعریف یک علم این است که موضوع آن را مشخص کنیم و اگر قیودی دارد دقیقا مورد توجه قرار گیرد، سپس مسائل آن علم به عنوان قضایایی که موضوع مزبور محور آن ها را تشکیل می دهد، معرفی گردند. موضوع هر علمی، امری مسلم در آن علم است و در آن علم تنها از احوال و عوارض ذاتی آن بحث می شود.

ابن سینا در کتاب شفا، موضوع مابعدالطبیعه را موجود بما هو موجود ( موجودات از آن جهت که موجود اند و هستی دارند ) قرار می دهد، چرا که او بیان می کند که اگر تنها موجود بما هو موجود موضوع مابعد الطبیعه باشد موجب می شود که مابعد الطبیعه به هیچ علم دیگری برای تعریف و اثبات موضوعش نیازمند نباشد.

خلاصه:

متافیزیک یا همان ما بعد الطبیعه یک واژه یونانی است. موضوع هر علمی بهترین راه برای تعریف آن علم است و تا موضوع را مشخص نکنیم نمی توانیم در مورد آن علم بحث کنیم بنابر این در ابتدا باید موضوع ما بعد الطبیعه را مشخص کنیم که همان طور که بیان شد، موجودات از آن جهت که موجود اند و هستی دارند، موضوع مابعدالطبیعه قرار می گیرند.


مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: رضا هاشمی