در هر سری آزمایش یکی از این 3 پارامتر را متغیر می گذاریم و بقیه ثابت ...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

کوره خورشیدی - جلسه پنجم

اهداف جلسه: شامل اهداف رفتاری و آموزشی، بررسی تأثیر تغییر زاویه تابش در درجه حرارت نقطه کانونی

زمان عملیاتی: 90 دقیقه

وسایل لازم:

 کوره ساخته شده

 ظرف ( در کانون )

 نقاله بزرگ آزمایشگاهی بر روی پایه (یا نصب شده پشت آینه )

 ساعت

دما سنج

یک ظرف آب

فرم پیوست شماره 3

 

بررسی عوامل موثر در دمای نقطه کانونی (1)

روند کار برای بررسی عوامل موثر در هر فرآیند یا هر نتیجه ای بایستی کلیه عوامل دیگر ثابت باشند. در این جا ما اثر دو پارامتر بررسی می شود:

 1- دمای نور تابیده شده ( ساعت انجام آزمایش)

2- زاویه تابش ( نحوه قرار گرفتن کوره مقابل خورشید با تغییر درجه آینه ای که نور خورشید را منعکس می کند )

3- رنگ ظرف قرار گرفته در کانون

 

در هر سری آزمایش یکی از این 3 پارامتر را متغیر می گذاریم و بقیه ثابت است.

مشابه آن چه در آزمایش قبلی گفته شد عمل می شود. در این قسمت آزمایش سه بخش دارد.

که هر بخش برای یک جلسه می باشد.

 

بخش اول:

در یک ساعت مشخص از روز و با ظرف رنگ مشخص (ثابت بودن تقریبی درجه حرارت نور تابشی ) آزمایش اندازه گیری دمای نقطه کانونی را چندین بار انجام دهید و هر بار زاویه آینه منعکس کننده نور خورشید را جهت بررسی این پارامتر تغییر دهید. نتایج در فرمی مشابه فرم پیوست شماره 3 وارد شود. برای اندازه گیری زاویه آینه نسبت به افق از نقاله بزرگ آزمایشگاهی استفاده شود به نحوی که زاویه آینه با افق قابل اندازه گیری باشد.

با نتایج به دست آمده دانش آموزان تحلیلی در مورد چگونگی تغییر درجه حرارت نقطه کانونی با تغییر زاویه تابشی ارائه دهند.

توجه: در صورتی که زاویه آینه با افق برابر با عرض جغرافیایی شهرتان باشد احتمالا بیشترین گرما را خواهید داشت. این زاویه در تهران حدود 37 درجه است.

 

مطالب مرتبط:

کوره خورشیدی - جلسه اول

کوره خورشیدی - جلسه دوم

کوره خورشیدی - جلسه سوم

کوره خورشیدی - جلسه چهارم

کوره خورشیدی - جلسه ششم

کوره خورشیدی - جلسه هفتم

 

بخش پروژه های دانش آموزی تبیان

تهیه: نازنین حسن نیا - تنظیم: فاطمه گودرزی