تبیان، دستیار زندگی
پس از انتخاب شوینده مناسب که بیشترین زمان پایداری را داشت، مرحله بعدی که دستیابی به نسبت ترکیب مناسب می باشد را انجام ...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حباب های غول پیکر جلسه ششم

موضوع درس: ساخت حباب

اهداف جلسه: شامل اهداف رفتاری و آموزشی تعیین درصد ترکیب مناسب محلول حباب و بررسی اثر دما بر پایداری حباب

زمان عملیاتی: 80 دقیقه

وسایل لازم:

 بشر

نی یا پی پت

دما سنج

شوینده

 آب

 یخ

حباب های غول پیکر - جلسه ششم

روند کار

 1- تعیین نسبت ترکیب مناسب محلول حباب (35 دقیقه)

پس از انتخاب شوینده مناسب که بیشترین زمان پایداری را داشت، مرحله بعدی که دستیابی به نسبت ترکیب مناسب می باشد را انجام می دهیم. به هر گروه دانش آموزی یک بشر داده و از آن ها بخواهید آزمایش دوم طرح درس 5 را تکرار نمایند. البته با این تفاوت که محلول هایی با نسبت های تعیین شده در جدول 1 تهیه و آزمایش را انجام می دهید.

نتایج حاصل را در جدول 1 ثبت و نمودار زمان پایداری حباب بر حسب نسبت ترکیب را رسم کنید. لازم است هر مرحله دوبار تکرار شود. هنگام محول سازی، شوینده را به آرامی داخل آّ حل کنید تا کمترین مقدار کف روی سطح آب تشکیل گردد. چنانچه روی سطح آب کف جمع شده بود، آنجا را جمع آوری کنید. نتایج کار دانش آموزان را جمع آوری و گزارش آن را برای مشاور پروژه ارسال کنید.

2- بررسی اثر دما بر پایداری حباب (35 دقیقه)

پس از تعیین نسبت درصد ماده شوینده که بیشترین پایداری را ارابه می دهد، اثر دما بر آن را بررسی می کنیم. مطابق جدول شماره 2 لازم است در دماهای تعیین شده پایداری حباب را اندازه گیری نماییم. بنابراین محلولی از شوینده مناسب با نسبت ترکیب بهینه تهیه نمایید. و به کمک یخ دمای آن را کاهش داده و در دماهای خواسته شده پایداری حباب همانند مراحل قبلی اندازه گیری کنید. نتایج را در جدول 2 ثبت و نمودار آن را ترسیم نمایید. گزارش این مرحله را نیز برای مشاور پروژه ارسال کنید.

ارزیابی ارزیابی (10 دقیقه)

در این بخش انتظار می رود دانش آموزان بتوانند:

1- با استفاده از نتایج مراحل اول و رسم نمودار، بهترین نسبت ترکیب محلول حباب را انتخاب نمایند.

2- با توجه به نمودار حاصل از نتایج آزمایش های مرحله دوم، دانش آموزان قادر خواهند بود دمای بهینه محلول را بیابند. به نظر می رسد کاهش دمای محلول حباب از آنجا که باعث کاهش جنبش های مولکولی می شود، مدت زمان پایداری حباب را افزایش دهد.

منابع بیشتر : پیوست 6

مطالب مزتبط:

حباب های غول پیکر - جلسه اول

حباب های غول پیکر - جلسه دوم

حباب های غول پیکر - جلسه سوم

حباب های غول پیکر - جلسه چهارم

حباب های غول پیکر - جلسه پنجم

حباب های غول پیکر - جلسه هفتم

حباب های غول پیکر - جلسه هشتم

بخش پروژه های دانش آموزی تبیان

تهیه: مهدی معینی - تنظیم: فاطمه گودرزی