تبیان، دستیار زندگی
اصلاح اشتباهات، انجام اصلاحات و استخراج مدل....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

میزان مصرف انرژی - جلسه هفتم

عنوان و موضوع درس:  

تحقیق فرضیه (2)

اهداف جلسه:

اصلاح اشتباهات، انجام اصلاحات و استخراج مدل

زمان عملیاتی: 

حدود 2 ساعت

وسایل لازم:

كامپیوتر با قابلیت دسترسی به اینترنت

اطلاعات و نمودارهای جلسه قبل

روند کار

دانش‌آموزان جلسه پیش اطلاعاتی را استخراج كردند و بر اساس آن نمودار كشیدند. تحلیل‌های خود از نمودارها را نوشتند و قرار شد اگر به مشكلی برخورد كردند فكر كنند چه اقدام اصلاحی می‌توانند انجام دهند؟ و اگر كار خوب پیش رفت چگونه می‌توانند كار بهتری (از نظر علمی) انجام دهند؟

مثلا ممکن لست گروهی پس از رسم نمودارها بفهمد، داده ها خیلی کمند. یا اصلا هیچ رابطه معنی داری به مصرف انرژی ندارند. ممکن است ببینند اطلاعات برای یکی از متغیرها وجود ندارد. شاید بفهمند کشورها را بد انتخاب کرده اند و این گروه از کشورها از نظر مصرف انرژی یا یکی دیگر از پارامترهای مورد بررسی خیلی شبیه همند! و ...

روند كار در این جلسه خیلی شبیه روند جلسه پیش است، با این تفاوت كه شما در فاصله جلسه پیش تا این جلسه علاوه بر اینكه به دانش‌آموز فرصت فكر كردن و تحقیق داده‌اید، خودتان نیز به مسئله فكر كرده‌اید و پیشنهادات مشاور پروژه را نیز دریافت كرده‌اید. پس بهتر می‌توانید دانش‌آموزان را برای بهتر کردن کار راهنمایی كنید. برای اصلاح مشکلات که قبلا گفته شد به آنها کمک کنید و یا راهی را به آنها پیشنهاد کنید تا بتانند دقیق تر نتیجه گیری کنند.

نكته:

حتما قبل از جلسه نظر مشاور در مورد كار دانش‌آموزان را بخوانید!

اقدامات اصلاحی كه ممكن است انجام شود، دامنه وسیعی دارد. همان طور كه قبلا گفته شد، دانش آموزان بدون تغییر موضوع پروژه در صورت لزوم می‌توانند نمونه آماری، شاخص‌ها و یا متغیر اندازه‌گیری انرژی را تغییر دهند.( فقط با دلیل!) یعنی می توانند یك فرضیه جدید بسازند و با انجام مشاهدات جید و دقیق، آن را اثبات یا رد کنند. فقط نتیجه تحقیق در مورد فرضیه قبلی را حتما بیان كنند.

یكی دیگر از اقدامات اصلاحی تغییر در نوع نمایش اطلاعات و نمودارهاست. گاهی با تغیر نوع نمودار می‌توان از آن اطلاعات لازم را استخراج كرد.

مثلا اگر با نرم افزار excel کار می کنید خواهید دید نمدار را می تواند به صورت های مختلف مثل: "پراکنده، میله ای، اتصال ساده نقاط، خط، منحنی و..."، نمایش دهد. در گاهی با تغییر حالت نمایش تفسیر روشن تری از ارتباط داده ها بدست می آید.

در نهایت در این جلسه دانش آموزان باید بتوانند مطالب را جمع و جور كنند و نمودارها را تحلیل كنند.

در صورتیكه دانش‌آموزان به آمار به اندازه كافی مسلط نباشند، ارایه یك مدل کیفی و تحلیل آن كافی‌است. یعنی ارتباط مصرف انرژی به پارامترها را به صورت کیفی و با توضیح بیان کنند. در غیر این صورت ارایه مدل ریاضی دقیق‌تر است. (در یک تحلیل آماری دقیق تر نوع وابستگی متغیرها با آزمون هایی مثل رگرسیون مشخص می شود.

واریانس متغیرها و رابطه علت و معلولی آنها بررسی می شود. گاهی اوقات می توان رابطه جبری معنی داری به عنوان مدل نهایی استخراج نمودو...)

به عنوان نمونه در زیر یك تحلیل ضمنی از تحلیل نمودارهای مربوط به مصرف انرژی و دمای متوسط كشورها آورده شده‌است: (این یك مثال است و اعداد لزوما دقیق نیستند)

"...همان طور كه در نمودارها مشخص است، می‌توانیم كشورها را به 3 دسته تقسیم كنیم.(سرد، معتدل و گرم) كه در مورد نحوه تقسیم بندی در گزارش توضیح داده‌شده‌است. متوسط مصرف انرژی خانوارها در كشورهای سرد حدود 2/5 برابر كشورهای معتدل و مصرف انرژی كشورهای گرم حدود 1/5 برابر كشورهای معتدل می‌باشد. هم چنین در هر دسته در كشورهای توسعه یافته مصرف انرژی خانوارها از الكتریسیته بیشتر و از گاز طبیعی كمتر است...."

گزارش تغییرات و نتایج (در قالب نودارها و تحلیل‌ها)

بخش پژوهش های دانش آموزی سایت تبیان

تنظیم: یگانه داودی

میزان مصرف انرژی - جلسه اول

میزان مصرف انرژی - جلسه دوم

میزان مصرف انرژی - جلسه سوم

میزان مصرف انرژی - جلسه چهارم

میزان مصرف انرژی - جلسه پنجم

میزان مصرف انرژی - جلسه ششم

میزان مصرف انرژی - جلسه هفتم

میزان مصرف انرژی - جلسه هشتم