تبیان، دستیار زندگی
دانش آموز با تحلیل آمارها و رسم نمودار فرضیه ای را در مورد ارتباط مصرف انرژی با شاخص های مورد بررسی ارایه می کند...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

میزان مصرف انرژی - جلسه پنجم

عنوان و موضوع درس:

ارایه فرضیه

اهداف جلسه:

دانش آموز با تحلیل آمارها و رسم نمودار فرضیه ای را در مورد ارتباط مصرف انرژی با شاخص های مورد بررسی ارایه می کند.

زمان عملیاتی:

حدود 3ساعت (وابسته به موضوع پروژه)

وسایل لازم:

کامپیوتر

قابلیت اتصال به اینترنت

نرم افزار excel (یا مشابه آن، برای رسم نمودار)

راهنمای کار با نرم افزار Excel

روند کار

طی جلسات پیش دانش آموزان مشخص کردند چه شاخص هایی را می خواهند بررسی کنند و برای اندازه گیری مصرف انرژی از چه متغییری استفاده خواهند کرد. ولی به یاد داشته باشید، مسیر انجام پروژه پر از سعی و خطاست. دانش آموزان مرتب با به دست آوردن اطلاعات بیشتر مسیر خود را اصلاح می کنند.

نکته: متغیر اندازه گیری انرژی و گاهی شاخص ها ممکن است تغییر کنند. (البته با دلیل) ولی به هیچ وجه موضوع پروژه را تغییر ندهید.

این نکات را اینجا گفتم چون از این به بعد این موضوعات یکی از چالش های شما و دانش آموزان خواهدبود!

از دانش آموزان بخواهید در ابتدا لیستی از کشورهای مورد بررسی آماده کنند. لازم نیست تعداد کشورها زیاد باشد. حدود 10 تا 15 کشور برای این بررسی اولیه کافی به نظر می رسد.

با کمک راهنمای کار با Excel ، یک فایل اکسل باز کنند و یک جدول برای نگهداری اطلاعات آماده کنند. یک ستون را به نام کشور اختصاص دهند نام کشورهای مورد بررسی را در آن بنویسند.

حالا لازم است دانش آموزان شروع به جستجو در اینترنت (یا منابع دیگر) کنند و اطلاعات مربوط به این کشورها را استخراج کنند.

در این قسمت بهتر است در ستون دیگری جمعیت این کشورها را نیز وارد کنند. (تجربه نشان می دهد، در بیشتر مواقع به درد می خورد)

در یک ستون مصرف انرژی بر حسب متغیر (یا متغیرهای) مورد بررسی را قرار دهند. در ستون های بعدی اطلاعات مربوط به شاخص های مورد بررسی را بنویسند.

مثال:

نام کشورجمعیت مصرف سرانه انرژی متوسط دماتغییرات دماعرض جغرافیایی متوسط ارتفاع از سطح دریا

در این مرحله دانش آموزان باید ارتباط بین مصرف انرژی و سایر متغیرها را حدس بزنند و به صورت فرضیه بیان کنند، تا در مراحل بعدی پروژه از آن استفاده کنند.

برای این کار باید نمودار بکشند: به این صورت که محور عمودی نمودار(متغیر ابسته)، میزان مصرف انرژی و محور افقی(متغیر مستقل)، شاخص مورد بررسی است. به این شکل با مشاهده روند تغییر مصرف انرژی بر این اساس می توان یک فرضیه داد.

مثال:

تقریبا می توان مشاهده کرد که با زیاد شدن درآمد متوسط هر نفر، متوسط مصرف انرژی نیز بالاتر می رود.

نکته: دانش آموزان باید این کارها را با کمک اکسل یا نرم افزار مشابه انجام دهند.

اگر دانش آموزان استفاده از اکسل و رسم نمودار به وسیله آنرا بلد نیستند، آن ها را تشویق کنید حتما یاد بگیرند. برای انجام این پروژه و بعدا برای بسیاری از کارها، تسلط به این قبیل نرم افزارها لازم است.

نکته: برای رسم نمودار بهتر است دانش آموزان نمودارها را اول به صورت پراکنده (scatterd) تا الگوی کلی وابستگی متغیرها را بهتر مشاهده کنند. بعدا در صورت لزوم حالت نمودار را تغییر دهند.

 تکلیف:

دانش آموزان، گزارش کار شامل جدول ها، نمودارها و تحلیل مربوط به هر نمودار و در نهایت فرضیه را تهیه و تحویل دهند.

ارزیابی

گزارش کار دانش آموزان شامل جدول ها، نمودارها و تحلیل مربوط به هر نمودار و در نهایت فرضیه را از دانش آموزان تحویل بگیرید و در قسمت فایل ها و تکالیف تحویل دهید.

منابع بیشتر 

میزان مصرف انرژی - جلسه اول

میزان مصرف انرژی - جلسه دوم

میزان مصرف انرژی - جلسه سوم

میزان مصرف انرژی - جلسه چهارم

میزان مصرف انرژی - جلسه پنجم

میزان مصرف انرژی - جلسه ششم

میزان مصرف انرژی - جلسه هفتم

میزان مصرف انرژی - جلسه هشتم