تبیان، دستیار زندگی
در طرح اسیدهای چرب 1 تجزیه اسیدهای چرب در میتوکندری انجام شد و حال اسیلCoA توسط مولکولFAD اکسایش شده ،سپس هیدراته می گردد ...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اسیدهای چرب 2

اهداف:

آشنایی با ساختار اسیدهای چرب

آشنایی با نحوه سنتز اسیدهای چرب

آشنایی با نحوه هیدرولیز اسیدهای چرب

شرح درس:

در طرح  اسیدهای چرب 1 تجزیه اسیدهای چرب در میتوکندری انجام شد و حال استیلCoA توسط مولکول FAD اکسایش شده ،سپس هیدراته می گردد و مجدداً توسط NAD+  و آنزیم دیگری اکسایش می یابد.

نتیجه این واکنش ها کوتاه شدن زنجیره ی استیل به اندازه دو اتم کرین و تولید FADH2 ،NADHو استیل CoA می باشد. این اکسایش ها روی کربن بتا رخ می دهد به همین ترتیب به این مجموعه واکنش ها مسیر β - اکسایش گفته می شود. در این تبدیلات چهار گانه فوق، آنزیم های مختلفی دخیل هستند که از حوصله این مبحث خارج است.

فیلم:

برای دریافت فایل آموزشی کلیک کنید.

اسیدهای چرب 2

اکسایش روی کربن بتای اسیدهای چرب انجام می شود و این امر سبب کوتاه شدن زنجیره مربوط به اسیدهای چرب می گردد. در نهایت نیز انرژی آزاد شده از این پیوندها صرف تولید FADH2 و NADH می گردد.

اگرچه اکسایش اسیدهای چرب عمدتاً در میتوکندری ها انجام می شود، برخی از اکسایش ها در اندامک سلولی که پراکسی زوم نامیده می شود نیز روی می دهد. این اندامک غلظت بالایی از آنزیم کاتالاز دارد. این آنزیم H2O2 را به آب و اکسیژن مولکولی کاتالیز می کند. تفاوت این نوع اکسایش با اکسایش β -اکسایش در اولین واکنش یعنی دهیدروژنه شدن است. در این نوع اکسایش به جای گیر انداختن الکترون های پر انرژی به شکل FADH2 که در بتا اکسایش رخ می دهد، یک دهیدروژناز الکترون ها را به اکسیژن منتقل و H2O2 تولید می کند. این محصول نیز توسط آنزیم کاتالاز به آب و اکسژن تبدیل می شود. بقیه مراحل شبیه واکنش بتا اکسایش است.

استیل CoA ساخته شده در اکسایش اسیدهای چرب تنها زمانی وارد چرخه اسید سیتریک می شود که تجزیه ی چربی و کربوهیدرات ها دارای توازن مناسبی باشند. اگر کربوهیدرات ها در دسترس نباشند اگزالواستات جهت تشکیل گلوکز طی مسیر گلوکونئوژنز مصرف می شود و سبب تشکیل اجسام کتونی می گردد.

این محصول در برخی بافت ها مانند ماهیچه قلب و بخش قشری کلیه به عنوان منبع سوخت اصلی محسوب می شود و بر گلوکز دارای ارجحیت است. اما در برخی شرایط سخت مانند شرایط کتوز در بیماران دیابتی که وابسته به انسولین هستند سبب تولید فراوان اجسام کتونی شده و سبب ایجاد حالت اسیدوز می شود. این کاهش PH سبب آسیب به بافت های فعال به خصوص سیستم اعصاب مرکزی می گردد. حیوانات نمی توانند از اسیدهای چرب بطور خالص گلوکز سنتز کنند زیرا در حیوانات استیل CoA نمی تواند به پیرووات یا اگزالواستات به طور مستقیم تبدیل شود. اما در گیاهان دو آنزیم وجود دارد که این توانایی را به گیاهان می دهد.

سنتز اسیدهای چرب:

اسیدهای چرب 2

سنتز اسیدهای چرب معکوس مسیر تجزیه آن ها نیست. این مسیر مجموعه ای از واکنش های جدید را در برمی گیرد. این نشان می دهد که مسیرهای سنتز و تجزیه تقریباً همیشه متفاوت هستند. اختلافات اساسی سنتز و تجزیه اسیدهای چرب در جدول زیر آمده است.

اسیدهای چرب 2

فیلم:

  • اسید چرباسیدهای چرب
  • اسیدهای چرب توسط آنزیم ها به اسیدهای چرب و گلیسرول تبدیل می شوند.این دو محصول نیز اکسایش یافته و انرژی به صورت ATP تولید می کنند. تری گلیسریدهای مازاد بر مصرف نیز در بافت چربی ذخیره می شوند.


    مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: فاضل صحرانشین سامانی

    تنظیم: مهسا شاه حسینی