در این جلسه به انجام تمریناتی در رابطه با گام پنجم آموزش برنامه نویسی می پردازیم...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تمرین آموزش برنامه نویسی گام پنجم

در جلسه گذشته گام پنجم برنامه نویسی را آموختیم. در این جلسه به چند تمرین می پردازیم.

چرا زبان های برنامه نویسی را مطالعه می کنیم؟

تمرین ١: [مثال کتاب1 (صفحه 88) ]

برنامه ای بنویسید که یک عدد را از ورودی بگیرد و مجموع ارقام آن عدد را چاپ کند.

#include

#include

using namespace std;

main()

{

       int n,c,s=0;

       cout << “Enter number: “<

       cin>>n;

       while(n>0)

      {

             c=n%10;

             n=n/10;

             s=s+c;

     }

     cout<<”‌sum digit à”‌<

     getch();

    }

تمرین 2: [مثال کتاب1 (صفحه 99) ]

برنامه ای بنویسید که کاربر جمله ای را وارد کند و در خروجی تعداد کلمه ها را چاپ کند.

#include

#include

using namespace std;

main(  )

{

        char ch=0;

        int i=1;

        while(ch!=’.’)

       {

              ch=getch();

              cout<

              if(ch==’    ‘)

                   i++;

     }

     cout<

     getch();

}

توضیح سوال

سیمون و آنتیسیمون در حال بازی کردن هستند. اول هر بازیکن یک عدد صحیح مثبت تعیین شده دریافت می کند که در طول بازی تغییر نمی کند. به سیمون عدد a و به آنتیسیمون عدد b می رسد. به آن ها توده ای شامل n سنگ نیز داده داده می شود. سیمون بازی را شروع می کند و هر بازیکن به نوبت بازی می کنند. در هر حرکت، بازیکن باید به تعداد بزرگ ترین مقسوم علیه مشترک عدد خود و تعداد سنگ های باقی مانده، سنگ بردارد. یک بازیکن در صورتی که نتواند تعداد سنگ هایی که باید را بردارد می بازد.

مشخص کنید با a و b و n داده شده، چه کسی برنده می شود.

 

ورودی             ورودی شامل اعداد صحیح a, b, n (1 ≤ a, b, n ≤ 100) به ترتیب است.

 

خروجی           اگر سیمون برنده می شود، 0 و درغیر این صورت 1 چاپ کنید.

 

ورودی و خروجی های نمونه

ورودی نمونه 1

953

خروجی نمونه 1

0

ورودی نمونه 2

10011

خروجی نمونه 2

1

تمرین3 : [تمرین کتاب1]

می دانیم که عملیات تقسیم را می توان با کم کردن پی در پی دو عدد از هم ایجاد کرد. برنامه ای بنویسید که دو عدد از کاربر گرفته و عملیات تقسیم آن دو را به کمک تفاضل های متوالی انجام داده و خارج قسمت و باقیمانده را اعلام کند.

 

#include

#include

using namespace std;

main( )

{

   int a,b,c=0;

   cout<<"do adad vared konid"<<"\n";

   cin>>a>>b;

   while(a>0)

   {

       a=a-b;

       c=c+1;

   }

   cout<<"kharej ghesmat ="<

   cout<<"baghimande ="<

     getch();

}  

 

تمرین4: [تمرین کتاب1]

برنامه ای بنویسید که یک عدد صحیح با تعداد ارقام نامعلوم از کاربر دریافت کند و آن را برعکس کرده و به صورت یک عدد چاپ نماید.

#include

#include

using namespace std;

main( )

{

     int a,b;

    cout<<"yek adad vared konid"<<"\n";

    cin>>a;

    while(a>0)

    {

        b=a%10;

        a=a/10;

        cout<

    }

     getch();

}  

 

برای کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.


بخش پژوهش های دانش آموزی سایت تبیان

تنظیم: یگانه داودی

 

مطالب مرتبط

گام پنجم برنامه نویسی

دیگر جلسات آموزشی