تبیان، دستیار زندگی
آزمایش خود را حداقل 3بار تكرار كنید اگر چیزی را اندازه گیری می كنید حتما باید از واحدهای استاندارد ....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

روند انجام پروژه علمی

یک دفتر جهت ثبت وقایع و اتفاقات مربوط به پروژه تهیه كنید، به این دفتر دفتر کارنمای پروژه می گویند.

در این مقاله مراحل انجام پروژه از آغاز تا پایان مشخص می شود.

از زمانی که به دنبال موضوع پروژه می گردید یادداشت برداری را شروع می شود.

وقایعی که هر روز اتفاق می افتد و مقدار زمانی را که آن روز صرف پروژه کرده اید را به همراه تاریخ ثبت کنید.

مشکلاتی را که برای انجام پروژه با آن مواجه می شوید یادداشت کنید( در پایان گزارش پروژه مشکلات ذکر می شود)، تمام راه حل هایی که برای رفع مشکل امتحان می کنید را بنویسید.

می توانید از مراحل پروژه عکس گرفته و گزارش تصویری تهیه کنید.

نتایج آزمایشات، فهرست مواد مورد استفاده، یادداشت های مربوط به تحقیق زمینه ای مشخصات منابع مورد استفاده را به دقت در آن ثبت كنید.

منظور از تحقیق زمینه ای مراجعه به منابع اطلاعاتی و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز بـرای انجـام پروژه علمی است این فعالیت از اجزای ضروری انواع مختلف پروژه علمی می باشد.

انتخاب موضوع:

عناوین مختلف را برای انتخاب موضوع کنکاش کنید، با دقت به محیط زندگی و اطرافتان نگاه کنید و در مورد نیازها جهت بهبود زندگی فکر کنید. به سوالات زیر پاسخ دهید.

روند انجام پروژه علمی

به چه چیزهایی علاقه دارید؟ رایانه ، ورزش ، غذا ، ساخت اشیا، حیوانات

به چه شاخه ی علمی علاقه مند هستید؟

گیاه شناسی

قارچ ها ، باكتری ها

میكروب شناسی

جانوران

جانور شناسی

بدن انسان

كالبدشناسی

الكتریسیته، جاذبه، نیرو، نور

فیزیک

مواد شیمیایی، اسیدها و بازها

شیمی

حافظه، خیال، آموزش

روانشناسی

آتشفشان ها، سنگ ها، آب و هوا

زمین شناسی

آزمودن محصولات مصرفی

دانش محصولات مصرفی

مطالعه آماری

آمار

با پاسخ به سوالات جزیی فوق دامنه، انتخاب موضوع را کوچک کنید.

مراجعه به کتاب های درسی و سایت های علمی شما را در انتخاب موضوع یاری خواهد کرد.

فهرستی از موضوعات مورد علاقه خود را در دفتر كارنمایتان یادداشت كنید.

روند انجام پروژه علمی

برای این كه از میان فهرست خود مناسب ترین موضوع را انتخاب كنید این سوالات را از خودتان بپرسید:

-آیا می توانم اطلاعات كافی در باره موضوع مورد نظرم پیدا كنم ؟

-آیا آزمایش كردن روی این موضوع نیاز به وسایل یا شرایط خیلی خاصی دارد ؟

-آیا وقت كافی دارم كه روی موضوع مورد نظر آزمایش انجام دهم ؟

اطمینان حاصل كنید كه موضوع مورد نظر شما قابلیت طراحی و اجرای آزمایش را دارد.

موضوع شما نباید فقط به ساخت یک وسیله ختم شود چرا كه در این صورت از نمایش علمـی فراتـر نرفته اید.

موضوع منتخب خود را پس از طی مراحل فوق در قالب یک سوال آزمون پذیر بنویسید.

ایـن جملـه سوالی"مسئله" نامیده می شود. مسئله در واقع همان سوالی است كه آزمایش شما سعی دارد بـه آن پاسخ دهد.

روند انجام پروژه علمی

نوع پروژه خود را مشخص كنید

1-جمع آوری(كلكسیون)همراه با طبقه بندی

2- نمایش علمی

   الف) مدل (ساخت نمونه)

ب)نمایش

ج) تحقیق

3- آزمایش

4-طراحی و ساخت

در مقالات آینده هر کدام از انواع پروژه را توضیح خواهیم داد.

فرضیه سازی

"فرضیه"حدس هوشمندانه شماست كه بر پایه اطلاعاتی كه جمع آوری نموده اید مطرح می كنید.

فرضیه در واقع پیش بینی می كند كه چگونه در اثر تغییر دادن یک عامل، عامل دیگر تغییر خواهـد كرد.

این همان چیزی است كه آن را علت و معلول می نامند.

فرضیه خود را در قالب یک جمله به طور واضح و به روش زیر در دفتر كارنما بنویسید.

من حدس می زنم كه ...........................باعث ...............................می شود.

تعیین متغیرها

متغیرها شامل تمام عواملی می شوند كه می توانند در آزمایش شما تغییر كنند.

در هرآزمایشی، تنها مجازید كه یک عامل را تغییر دهید.

علت در فرضیه شما همان متغیر مستقل است.

معلول در فرضیه شما همان متغیر وابسته است.

تنها عاملی كه مجاز به تغییر دادن آن در جریان آزمایش هستید "متغیر مستقل" است

آنچه كه پس از این تغییرات رخ می دهد همان "متغیر وابسته" است.

اجرای آزمایش

آزمایش خود را حداقل 3بار تكرار كنید.

اگر چیزی را اندازه گیری می كنید حتما باید از واحدهای استاندارد مثل سـانتی متر، گـرم و یـا لیتـر استفاده كنید.

هر بار كه آزمایش می كنید، زمان و تاریخ آن را در دفتر كارنما یادداشت كنید.

شاید بخواهید از آنچه رخ می دهد عكس بگیرید یا تصویری را بكشید.

ثبت و سازماندهی نتایج

نتایج، آنچه را كه رخ داده بیان می كنند.

به خاطر داشته باشید كه یک آزمایش خوب نتایجی را بـه همراه خواهد داشت كه به آسانی قابل اندازه گیری باشند.

نتیجه گیری

به مجموعه اتفاقاتی كه رخ داده است فكر كنید. نتیجه گیـری خود را در قالب یك پاراگراف در دفتر كارنمای خود یادداشت كنید.

تابلونمایش

تابلو نمـایش در واقـع مثل یک ویترین و ابزار ارتباطی شما با دیگران است، بنابراین آن را رنگارنگ و خلاقانه بسازید یـک تابلونمایش استاندارد دارای سه دیوارهاست و در حالت گشوده حداكثر210طول و 90ارتفـاع دارد.

گزارش كتبی

گزارش كتبی به دیگران كمك می كند كه در مورد كارعلمی شما مطالب بیشتری را بخوانند.

برای نوشتن گزارش از دفتر کارنما کمک بگیرید.

منبع: کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی وزارت آموزش و پرورش

تنظیم: فاطمه گودرزی