تبیان، دستیار زندگی
یكی از بخش های بسیار مهم منطق مبحث تعریف یا معرف است چرا كه گاهی ما معنا و مفهوم یك واژه را نمی دانیم لذا تصور روشن و واضحی از آن نداریم و تا زمانی كه تصور صحیحی از یك چیز نداشته باشم نمی توانیم قضاوت های درستی از آن را به دست آوریم....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : رضا هاشمی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تعریف یا معرف

چگونه انتخاب رشته کنم؟

اهداف كلی:

هدف از ارائه این بخش این است كه دانش آموز بتواند :

1-     معرف و تعریف آن را بشناسد.
2-     چند نمونه تعریف را به عنوان مثال ذكر كنیم.

شرح درس:

چكیده :

یكی از بخش های بسیار مهم منطق مبحث تعریف یا معرف است چرا كه گاهی ما معنا و مفهوم یك واژه را نمی دانیم لذا تصور روشن و واضحی از آن نداریم و تا زمانی كه تصور صحیحی از یك چیز نداشته باشم نمی توانیم قضاوت های درستی از آن را به دست آوریم مجموعه مفاهیمی كه یك تصور مجهول را به ما می شناساند معرف یا تعریف گویند.

معرف :

گاهی ما مفهوم چیزی را نمی دانیم و از آن تصویر و تصور روشنی نداریم مثلا كسی درباره ی جزیره برای ما سخن می گوید كه ( به جزیره كیش رفته بودم و آنجا چنین و چونان بود ) اما ما نمی دانیم جزیره یعنی چه از این رو می پرسیم جزیره چیست ؟ ممكن است این شخص نداند جزیره چیست، اما معانی و مفاهیم ( آب، زمین، قطعه و دور چیزی را گرفتن ) برای او آشنا و روشن باشد ما در این جا می توانیم به كمك این مفاهیم آشنا، كه معلومات پیشین او را تشكیل می دهد مفهوم جزیره را برای وی روشن كنیم به این صورت كه به او بگوییم جزیره عبارت است از : قطعه زمینی كه از هر طرف آب دور آن را گرفته باشد در این جا شخص به كمك معلومات تصوری پیشین خود به یك معلوم تصوری تازه دست یافته است و بر علم و آگاهی او افزوده شده است.

نکاتی چند در مورد انتخاب رشته آزمون سراسری

مجموعه مفاهیمی كه دست به دست هم داده تركیبی پدید می آورد كه معنا و مفهوم جزیره را و یا هر معنا و مفهوم ناشناخته ی دیگر را برای ما روشن می سازد معرف یا تعریف می نامند.

مانند: مفاهیم آب، زمین، قطعه و دور چیزی را گرفتن كه به كمك این معانی ما جزیره را تعریف كردیم. یكی از بخش های مهم منطق بحث درباره ی معرف است این بخش منطق درباره ی انواع تعریف سخن می گوید و راه و روش فراهم ساختن تعریف صحیح و قابل قبول را به ما نشان میدهد اهمیت این بخش از منطق به خاطر این است كه ما تا تصور صحیحی از یك چیز نداشته باشیم نمی توانیم قضاوت های درستی درباره ی آن برای مثال اول باید بدانیم آزادی چیست؟ بعد داوری كنیم كه آیا آزادی خوب است یا نه؟ تعریف در علوم گوناگون نقشی مهم دارد حتی در علومی مانند اخلاق مثلا حسد و قبطه دو وصف از صفات آدمی كه ممكن است باهم اشتباه گرفته شوند در حالی كه حسد صفتی زشت و قبطه صفتی نیكوست در این جا به كمك تعریف است كه مرز هر كدام از آن ها مشخص می گردد.


 مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: رضا هاشمی