• دانش میراثی ارزشمند
 • 1-   اگر كتاب نباشد ، روح بشر پرورش نمی یابد. 2- دانش ، میراثی گرانبها و آداب ، زینتی دایمی و فكر ، آیینه ای است صاف و شفاف و حوادث عبرت انگیز ، بیم دهنده و اندرزگوست و برای تأدیب خویشتن همین بس كه آنچه ...
 • دانش چراغ خرد
 • 1- دانش چراغ خرد و سرچشمه ی فضل است . 2- دانش گنجی است بزرگ كه از بین نمی رود . 3- بدترین علم ها دانشی است كه به آن عمل نگردد . 4- دانش بدون عمل ، سختی و عذاب است . 5- حلم و شكیبایی گواه بر زیادیِ دانش است . 6- زیبایی دانش...
 • در فضیلت علم و دانش
 • 1-   دانش چون شكار است و نوشتن ، بندی بر پای آن . 2- عالم به منزله مكتوب خداوند است به بشریت، هر كس این مكتوب را دقیق تر بخواند و معانی حقیقی آن را بفهمد، به قدرت و عظمت و تدبیر قادر متعال بیشتر پی می ب...
 • علم گنجی بی پایان
 • 1-   علم پیشاهنگ عمل است . 2-   دانش بزرگترین گنج است. 3-   به كسی كه از او دانش آموخته اید و به كسی كه تعلیم می دهید احترام نمایید . 4-   شما با هر بار آموختن ، پ...
 • كتاب غذای روح
 • 1-   همه چیز چون بسیار شود خوار و ارزان گردد ، مگر علم و دانش كه هر چه بیشتر شود عزیزتر باشد. 2-   جامعه وقتی فرزانگی و سعادت می یابد كه خواندن ، كار روزانه اش باشد. 3-   كتاب م...
 • نكاتی در باب ارزش علم و دانش
 • 1-   تنهایی جهنم است، اما با مطالعه، این جهنم تبدیل به بهشت می شود. 2-   كتاب مونس و غمگسار هنگام اندوه و خستگی است . 3-   جمال و زیبایی با لباس نیست كه تو خودت را با آن زینت می...
 • علم ، كلیدی كه تمام درها را می گشاید
 • 1-   آنچه به روح آرامش می بخشد همان علم است و بس. 2-   اگر دانش را به خاطر كسب درآمد فرا می گیرید به حق آنهایی كه به خاطر خود ، علم و دانش اندوخته اند تجاوز كرده اید. 3- بدبختی دیوی است ك...