تبیان، دستیار زندگی
در مقاله شماره 1 و شماره 2 شیوه نامه اجرایی فصل های 1 و 2 و قسمتی از فصل سوم را بررسی نمودیم اکنون به بررسی ادامه شیوه نامه اجرایی می پردازیم ...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

شیوه نامه اجرایی اردو(3)

در مقاله شماره 1 و شماره 2 شیوه نامه اجرایی فصل های 1 و 2 و قسمتی از فصل سوم را بررسی نمودیم اکنون به بررسی ادامه شیوه نامه اجرایی می پردازیم:

اردو

ب: مجریان:

1- سرپرست:

سرپرست فردی است كه مسئولیت اجرای برنامه اردو و بازدید را بر عهده اوست.

شرایط سرپرست:

 • ترجیحا لیسانس
 • شاغل رسمی در آموزش و پرورش با حداقل 3 سال سابقه خدمت
 • دارا بودن حداقل 2 سال سابقه ی اردو یا بازدید
 • ترجیحا دارا بودن گواهی ضمن خدمت مبنی بر طی دوره های آموزش اردویی یا بازدیدی
 • دارا بودن توانایی مدیریت و اداره دانش آموزان به تشخیص مدیر
 • متاهل

وظایف سرپرست:

 • كنترل رضایت نامه های دانش آموزان شركت كننده در اردو و بازدید و بررسی وضعیت سلامت آنان (مندرج در رضایت نامه )
 • كسب اطلاع لازم از مكان برگزاری اردو یا بازدید و تایید شرایط آن از جهت ایمنی و وجود امكانات ضروری و هماهنگی با مسئولین ذی ربط در جهت اسكان
 • معرفی عوامل اجرایی اردو یا بازدید به مدیر
 • توجیه عوامل اجرایی نسبت به وظایف آنان
 • دریافت ابلاغ ماموریت خود و سایر عوامل اجرایی از مرجع ذیربط
 • توجیه عوامل اجرایی و دانش آموزان نسبت به محتوای برنامه ها، شرایط محل و آشنا نمودن آن ها با نكته های ایمنی و خطرهای احتمالی
 • گروه بندی دانش آموزان و تعیین مربی هر گروه و معرفی آنان به یكدیگر
 • تهیه آمار دقیق همراه با مشخصات كامل و تلفن ضروری دانش آموزان اعزام شونده
 • مراقبت دقیق بر امور بهداشتی، تغذیه، محل استراحت، دستشویی ها، ... در مسیر حركت و محل استقرار
 • نظارت بر نحوه كنترل و مراقبت مربیان از دانش آموزان
 • پیش بینی و دریافت تمامی امكانات و ملزومات مورد نیاز برگزاری اردو یا بازدید
 • گزارش هر گونه مشكل یا پیش آمد غیر منتظره به مراجع ذی صلاح از قبیل نیروی انتظامی، اداره آموزش و پرورش و ... در اولین فرصت ممكن
 • كسب اطلاع از عادی بودن مسیر از طرق مقتضی
 • ارزشیابی و تهیه گزارش نهایی از نحوه برگزاری برنامه همراه با پیشنهادهای لازم و ارائه به مسئول ذی ‌ربط.

مربی:

مربی فردی است كه متناسب با محتوا و برنامه اردو یا بازدید انتخاب شده و زیر نظر سرپرست، مسئولیت اجرای وظایف محوله را برعهده دارد.

شرایط مربی:

 • شاغل رسمی یا پیمانی در آموزش و پرورش
 • تبصره: در مدارس غیر انتفاعی اشتغال آموزشی یا تربیتی كافی است.

 • اشتغال در مراكز آموزشی یا پرورشی مربوطه
 • ترجیحا دارا بودن گواهی ضمن خدمت مبنی بر طی دوره ‌های آموزش اردویی و بازدیدی
 • ترجیحا متاهل

وظایف مربی:

اردو

 • همكاری و هماهنگی با سرپرست اردو و حضور در جلسات مربوطه
 • آشنایی بر شرح وظایف خود و رعایت كامل آنها
 • هدایت، نظارت و سازماندهی دانش ‌آموزان تحت اختیار و سپردن مسئولیت به آنان متناسب با ویژگی خاص ایشان
 • شناسایی مهارت‌های فردی و گروهی دانش‌آموزان و استفاده از آنها در برنامه‌های اردویی و بازدیدی
 • حضور مستمر و همراهی دانش‌آموزان در تمامی برنامه‌ها
 • اظهار نظر در خصوص رفتارهای فردی و اجتماعی دانش‌آموزان و اعلام آن به سرپرست برنامه
 • ارزشیابی از فعالیت‌های فردی و گروهی دانش‌آموزان
 • تهیه گزارش از اردو یا بازدید و ارائه به سرپرست جهت جمع بندی نهایی

2- عوامل خدماتی:

نیروی خدماتی فردی است كه تحت نظر سرپرست، عهده ‌دار امور خدماتی اردو یا بازدید می‌باشد.

شرایط نیروی خدماتی:

 • ترجیحا شاغل رسمی یا پیمانی در آموزش و پرورش
 • متاهل
 • برخوردار از توانایی و سلامت جسمانی برای انجام امور محوله

ادامه دارد...


مرکز یادگیری سایت تبیان - نویسندگان: نسرین علی فرد – محسن تقوی پور

تنظیم: مریم فروزان کیا