تبیان، دستیار زندگی
انی دین و بحران هویت جوانان (2) انواع هویت هویت از آن نظر كه ساخته و پرداخته عوامل گوناگون است داراى تقسیم‏هاى متعددى است . در این جا به برخى از آن‏ها اشاره مى‏كنیم : از یك نگاه، هویت‏به فردى و اجتماعى تقسیم مى‏شو...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بحران جوانی

دین و بحران هویت جوانان (2)انواع هویت

هویت از آن نظر كه ساخته و پرداخته عوامل گوناگون است داراى تقسیم‏هاى متعددى است . در این جا به برخى از آن‏ها اشاره مى‏كنیم :

از یك نگاه، هویت‏به فردى و اجتماعى تقسیم مى‏شود و هویت اجتماعى به صنفى، گروهى، قومى، ملى، منطقه‏اى و جهانى تقسیم مى‏شود . با نگاهى دیگر هویت‏با محوریت مراحل رشد داراى انواعى از این گونه است: كودكى، نوجوانى، جوانى، میان سالى و كهن سالى .

از جهت دیگر، لایه‏هاى هویت را در ابعاد و ساحت‏هاى وجود آدمى باید جست و جو كرد، مانند هویت اعتقادى، اخلاقى، عاطفى، رفتارى و مانند آن.

البته هویت كلى و مطلق برآیند و محصول تعامل مجموعه این ابعاد، لایه‏ها، دایره‏ها و اقسام است .


انواع بحران‏ها و بحران جوانى

در آغاز مناسب است‏بر این نكته تاكید كنیم كه بحران‏ها از لحاظ سنى به دو دسته تقسیم مى‏شود:

الف: بحران‏هاى عمومى كه به سن و مرحله خاصى از رشد فرد ارتباط ندارد و ممكن است در هر مرحله‏اى - در سطح فردى یا در مقیاس اجتماعى - اتفاق افتد

ب: بحران‏هایى كه به مقاطع و دوره‏هاى خاصى از مراحل رشد آدمى اختصاص دارد، در این میان بحران‏هاى دوره جوانى از اهمیت‏بالاترى برخوردار است و در كتاب‏ها و پژوهش‏هاى روان‏شناسى محور بررسى‏هاى دامنه‏دار قرار گرفته است

نكته‏اى كه شایسته دقت است آن كه بحران‏هاى نوع اول بروز غالب و حساس آن در دوره جوانى است . اصولا به دلیل اهمیت مرحله جوانى و نقش مؤثر و آشكار جوانان و آگاهى و انرژى آنان بحران‏هاى فكرى و ذهنى آنان به كل جامعه سرایت مى‏كند و هم بحران‏هاى عمومى با شتاب زیاد در میان جوانان نمایان مى‏شود . از این رو نسل جوان را در این زمینه باید مركز توجه و عنایت قرار داد و نگاه‏ها را بدان معطوف كرد

اینك به انواع گوناگون بحران‏ها مى‏پردازیم . از نگاه كلان مى‏توان بحران‏ها را به سه نوع عمده تقسیم كرد :

الف: بحران‏هاى انسانى

ب: بحران‏هاى انسان معاصر

ج: بحران‏هاى منطقه‏اى

قسم اول بحران‏هاى انسان از آن جهت كه انسان است‏با قطع نظر از زمان و مكان ممكن است‏با آن مواجه شود و همواره گریبان‏گیر آدمیان بوده است . نوع دوم بحران‏ها و چالش‏هایى كه تمدن معاصر با آن روبه‏رو شده، به طور برجسته‏ترى از اعصار كهن رخ نموده است . نوع سوم بحران‏هایى است كه در مناطق گوناگون دنیا در چهره‏هاى متفاوت پدید مى‏آید

در این جا به ریشه‏اى‏ترین چالش‏ها، نگرانى‏ها و بحران‏هاى هویت از گونه نخست اشاره مى‏كنیم

ادامه دارد...

منبع: DANAEE.COM

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.