تبیان، دستیار زندگی
دانش آموزان بایستی مطابق راهنمای ساخت، توربین بادی خود را بسازند. در زمان ساخت به کار آنها نظارت کنید و در مواقع لازم راهنمایی شان کنید....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ساخت توربین بادی – جلسه سوم

اهداف آموزشی :

ساخت یک توربین بادی ساده

زمان لازم :

1/5 ساعت

وسایل لازم:

پوشه پروژه راهنمای ساخت توربین بادی وسایل گفته شده در دستورکار ساخت توربین بادی پنکه مولتی متر و سیم های رابط آن

روند کار

دانش آموزان بایستی مطابق راهنمای ساخت، توربین بادی خود را بسازند.

در زمان ساخت به کار آنها نظارت کنید و در مواقع لازم راهنمایی شان کنید.

تکلیف: تا جلسه آینده، پایه ای برای نصب توربین در مقابل پنکه آماده کنید.

بخش پژوهش های دانش آموزی سایت تبیان

تنظیم: یگانه داودی

ساخت توربین بادی- جلسه اول

ساخت توربین بادی – جلسه  دوم

ساخت توربین بادی – جلسه سوم

ساخت توربین بادی – جلسه چهارم و پنجم

ساخت توربین بادی – جلسه ششم و هفتم

ساخت توربین بادی – جلسه هشتم