تبیان، دستیار زندگی
آن روی همه ما
آن روی همه ما
آن روی همه ما
دختری كه تا دیروز به زحمت خود را از تختخواب جدا می كرد، وقتی كه در قامت یك مادر ظاهر می شود، صدای نازك فرزندش او را از جا می كند.
صبر كلید هر دردی است
صبر كلید هر دردی است
صبر كلید هر دردی است
1.براستی كه بهترین اخلاق مردان، حلم و بردباری است. 2.اگر با شكیبایی زندگی كنید، بردباری می آموزید. 3.شكیبایی تلاش مثبت و قلبی برای درك باورها، كنش ها و عادات دیگری است، بدون این كه به سهیم شدن و پذیرفتن آنها نیازی باشد. 4.&...
گزیده آراء اندیشمندان (صبر)
گزیده آراء اندیشمندان (صبر)
گزیده آراء اندیشمندان (صبر)
زندگی صحنه تلاش و بالندگی، و لحظه های آن چون رودی درگذر است. رودی مواج كه درتلاطمش ، انسان ها ساخته می شوند ؛ پس تا دمی باقی است از لحظات و سخنان دیگران عبرت بگیریم : - با شكیبایی وصبر ، انتظار گشایش و پیروزی می رود . ( حضر...