تبیان، دستیار زندگی
دهه چهارم انقلاب اسلامی دهه مهندسی مجدد در تمامی عرصه های سیاسی اجتماعی ـ اقتصادی و فرهنگی و ارتباطی و فناوری های و در یک کلام مهندسی مجدد علمی و معرفتی و بویژه در حوزه ارتباطات و روابط عمومی اصل مهندسی روابط عمومی از ضرورت هاست.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مهندسی روابط عمومی ایران

دکتر حمید صبری

دهه چهارم انقلاب اسلامی دهه مهندسی مجدد در تمامی عرصه های سیاسی اجتماعی ـ اقتصادی و فرهنگی و ارتباطی و فناوری های و در یک کلام مهندسی مجدد علمی و معرفتی و بویژه در حوزه ارتباطات و روابط عمومی اصل مهندسی روابط عمومی از ضرورت هاست.  

مهندسی روابط عمومی عبارتست از طراحی، نوسازی و بازسازی اساسی و باز تعریف سیستم روابط عمومی کشور بگونه ای که نقطه مطلوب و هدف نهایی در همه اجزا و ابعاد آن لحاظ شده و نمایان گردد. ما وقتی از مهندسی روابط عمومی سخن به میان می آوریم واژ ه هایی چون کارکرد ساختار ، اهداف ، نیازها به ذهن ما متبادر می شود و غرض ما بدنبال تامین نیازی از نیازهای جامعه ایم. و بالطبع از دل اهداف کارکردها بیرون می آیند و متناسب با کارکردها ساختارها درست می شوند لذا در بحث مهندسی روابط عمومی می بایست هم کارکردها را مشخص کنیم و هم ساختارهای متناسب با آن ها را شکل دهیم و تعریف نماییم.برای مهندسی روابط عمومی نقطه عزیمت ها مشخص است و قرارگاه هایی هم داریم اما نخست می طلبد که ما نقطه آرمانی و مبانی آن را شناسایی می کنیم وضعیت فعلی روابط عمومی یعنی نیم قرن گذشته هم کامل مشخص است و با توجه به امکانات و محدودیت های موجود در روابط عمومی مطلوب که هدف ماست را تعیین نماییم.اولین وا های که در مقوله مهندسی روابط عمومی محور است و مورد توجه قرار باید بگیرد واژه سیستم است سیستم را می توان یک کل تشکیل شده از یک دسته سیستم عوامل و اجرا که زیر سیستم هستند و براساس یک طراحی طبیعی و یا ایجاد شده ( مصنوعی ) هم از لحاظ ساختاری و هم از نظر کارکردی برای دستیابی به هدف های کل سیستم با هم وابسته و در مراوده دائم هستند در نظر گرفت در حقیقت سیستم مجموعه ای از اجزاء به هم وابسته است که آن اجزا در راه رسیدن به هدف معینی با هم هماهنگ شده اند و به شکل یک مجموعه یکپارچه دارای ویژگی و توانایی هایی هستند که از جمع ویژگی ها و توانایی های انفرادی اجزای آن متفاوت است.بنابراین هرگاه که موضوع مهندسی روابط عمومی مطرح می شود جایگاه اجزای سیستم تعامل آنها با یکدیگر و در جهت هدف حرکت دادن آنها موضوعیت دارد.

برای اینکه همه اعضاء و سپاهیان قرارگاه اصلی روابط عمومی و مجموعه های مربوط به آنان به اعتبار کارکردهایشان در جهت روابط عمومی مطلوب سمت و سو بگیرد در بادی امر می بایست نقشه مهندسی روابط عمومی در کشورمان ترسیم شود تهیه این نقشه بعهده کیست و کدام نهاد و سازمان متولی ترسیم این نقشه می تواند باشد که بالطبع صاحب نظران موسسات ، انجمن ها ، و سازمانهای وابسته به صفت روابط عمومی در خط مقدم ترسیم هستند و برای ترسیم نقشه مهندسی روابط عمومی شکل گیری اتاق فکر که در آن همه سازمان ها ، موسسات و انجمن ها و دانشمندان و عالمان این حوزه گردهم آیند و خروجی آن همین نقشه راه باشد. وقتی نقشه مهندسی آماده شد مسلما با نگاهی فنی و تخصصی به آن می توان متوجه شد:

1ـ چه کارهایی باید انجام شود

2ـ چه کسانی باید این کارها را انجام دهند.

3ـ چگونه باید آن کارها انجام شود.

بنابراین اول کارکردها را مشخص می کنیم و اینکه چه کارهایی با چه اولویتی و توسط چه ساختارهایی باید انجام پذیرد.

در مهندسی روابط عمومی می بایست اضافات آلودگی ها را از چهره روابط عمومی پالایش کنیم و با نوآوری ، بالندگی به آن توجه نماییم اینجا ضروری می دانم چند عامل را که می تواند در توانمندی و توانایی و موفقیت ما تاثیر گذار باشد عرض کنیم از جمله :

1ـ مقوله خودباوری که مسلما با شناخت داشته ها توانمندی ها و توانایی ها یمان و مطالعه گذشته و بررسی هویت تاریخی خودمان بیشتر می شود

2ـ مقوله عشق و باید بدانیم که جامعه انسانی بدون عشق نه میدانی می شود و نه حرکتی می کند نه ادامه می یابد چرا که اگر عشق را از این مهندسی کنار بگذاریم از انسانیت چیزی باقی نمی ماند

3ـ آرمان ، انسان ، جامعه بدون آرمان نه مفهومی دارد و نه حرکتی شکل می گیرد و نه انگیزه ای بوجود می آید جامعه انسان بدون یک جامعه و انسان سرگشته و مرده است.

آنچه اهمیت دارد در بحث مهندسی روابط عمومی بحث بومی سازی است.بومی سازی روابط عمومی را در کشورمان یک ضرورت یک نیاز می دانم و می بایست بومی سازی ما بر اساس نیازهای محلی ، قومی ، فرهنگی و اجتماعی و متناسب با اعتقادات و باورهای دینی مان باشد تعریف الگوهای روابط عمومی ایرانی اسلامی (بومی ) در مهندسی روابط عمومی یک اصل است روابط عمومی ها در این شرایط می توانند پویاتر ، اثرگذارتر باشند بنابراین ما اصل بومی سازی را در مهندسی روابط عمومی یک اصل انکار ناپذیر می دانیم و می توانیم در دو گرایش تئوری پردازی و عمل حرکت خود را به سوی مطلوب و هدف ادامه دهیم.

لذا می طلبد صاحب نظران ، اساتید ، کارشناسان و همه علاقمندان دارای فکر ، تجربه و علم در حوزه روابط عمومی ایران اسلامی برای بومی سازی وارد عرصه تلاش شوند و سعی کنند مفاهیم جدید و منطبق با بوم و فرهنگ و اعتقادات ایرانی و اسلامی مان تولید و یا باز تعریف نمایند آنچه در بومی سازی و ترسیم نقشه مهندسی روابط عمومی کشورمان به نظر حقیر مهم است لحاظ نمودن ابعاد مختلف کرامت عالیه انسانی است و فلسفه اصلی روابط عمومی ها خدمت به انسانیت است و فرآیندی مدیریتی است و وظیفه اش دمیدن روح امید روح نشاط و سرزندگی به انسانهاست و این اندیشه و حرکت ما را می تواند به سوی روابط عمومی بومی ایرانی اسلامی که نهایتا یک روابط عمومی آرمانی است و زمینه ساز آمادگی انسانها برای ظهور و فرج موعود عدالت گستر جهانی است.

دکتر حمید صبری

تنظیم: هومن بهلولی