تبیان، دستیار زندگی
ورزش ورزش و تمرینات بدنی مانع از بروز بیماری های قلبی و عروقی می شود انجام ورزش و تمرینات بدنی، جهت جلوگیری از ایجاد رادیكال های آزاد و بروز بیماری های قلبی و عروقی توصیه می شود. به گزارش سرویس پژوهشی ایسنا، دكتر صدیقه عسگر...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پژوهش – ورزش

ورزش و تمرینات بدنی مانع از بروز بیماری های قلبی و عروقی می شود

انجام ورزش و تمرینات بدنی، جهت جلوگیری از ایجاد رادیكال های آزاد و بروز بیماری های قلبی و عروقی توصیه می شود. به گزارش سرویس پژوهشی ایسنا، دكتر صدیقه عسگری عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان، با انجام یك طرح تحقیقاتی به بررسی و مقایسه میزانFBS, TG, T-C, LDL,HDL و ظرفیت آنتی اكسیدانی بین مردان جوان ورزشكار و غیر ورزشكار پرداخته است.

در این تحقیق كه بهار سال 1382 صورت گرفته، آمده است: با توجه به اهمیت و نقش رادیكال های آزاد در ایجاد بیماری ها از جمله بیماری قلبی و عروقی، سرطان، پیری زودرس و غیره و از طرف دیگراحتمال نقش حفاظتی ورزش در ایجاد بیماری ها، در این مطالعه میانگین های مقادیر سطوحFBS,TG,T-C, LDL, HDL و ظرفیت آنتی اكسدانی در دو گروه ورزشكار( رشته های ورزشی تیمی و انفرادی ) و یك گروه غیر ورزشكار محاسبه شد و توسط تست آماریANOVA, T – test مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت.

برای این منظور 50 مرد جوان ورزشكار از رشته های ورزشی تیمی و 50 مرد جوان ورزشكار از رشته های ورزشی انفرادی و 50 مرد غیر ورزشكار به صورت كاملاً تصادفی انتخاب شده اند و نمونه خون آن ها در مركز تحقیقات قلب و عروق اصفهان آزمایش شد.

نمونه ها از نظر عدم مصرف سیگار، عدم مصرف دارو، جنس ( فقط مردان) و سن با جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه كنترل شده اند. نتایج این تحقق مشخص كرده است كه در مقایسه مقادیر میانگین فاكتورهای خونی مورد نظر بین گروه غیر ورزشكار و گروه ورزشكار تیمی فقطTG ( تری گلیسرید) در حدp = 01/0 و بین گروه غیر ورزشكار و گروه ورزشكاران انفرادی نیز در حدp = 0 2/0 اختلاف آماری معنی داری مشاهده گردیده است.

در مقایسه هر سه گروه با همدیگر باز فاكتورTG اختلاف آماری معنی داری را در حدp = 02/0 نشان داده است بنابراین می توان انجام ورزش و تمرینات بدنی را جهت جلوگیری از ایجاد رادیكال های آزاد و بروز بیماری های قلبی و عروقی توصیه نمود.