تبیان، دستیار زندگی
استادیوم آزادی 26 /6 / 85 برق شیراز پرسپولیس مجموع نیمه دوم نیمه اول آمار بازی 302 157 145 تعداد پاسهای كلی 251 129 122 پاسهای صحیح 47 24 23 پاسهای ا...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پرسپولیس– برق شیراز1 –0

استادیوم آزادی

26 /6 / 85

برق شیراز

پرسپولیس

مجموع

نیمه دوم

نیمه اول

آمار بازی

302

157

145

تعداد پاسهای كلی

251

129

122

پاسهای صحیح

47

24

23

پاسهای اشتباه

4

4

---

پاس بلند صحیح

23

19

4

سانتر

8

6

2

سانتر صحیح

34

23

11

ضربه سر اول

13

9

4

ضربه سر صحیح

14

7

7

خطا

23

10

13

دفع توپ

29

18

11

لودادن توپ

11

7

4

گرفتن توپ

1

1

---

شوت داخل چارچوب

---

---

---

شوت بیرون چار چوب

5

2

3

كرنر

3

1

2

موقعیت خطرناك

---

---

---

سرداخل چار چوب

2

1

1

سر بیرون چارچوب

---

---

---

آفساید

---

---

---

كارت زرد

%48

%49

در صد مالكیت توپ

مجموع

نیمه دوم

نیمه اول

آمار بازی

294

121

173

تعداد پاسهای كلی

245

100

145

پاسهای صحیح

40

15

25

پاسهای اشتباه

9

6

3

پاس بلند صحیح

13

7

6

سانتر

6

3

3

سانتر صحیح

43

26

17

ضربه سر اول

12

6

6

ضربه سر صحیح

20

13

7

خطا

50

32

18

دفع توپ

26

12

14

لودادن توپ

11

9

2

گرفتن توپ

3

1

2

شوت داخل چارچوب

7

5

2

شوت بیرون چار چوب

3

1

2

كرنر

5

1

4

موقعیت خطرناك

1

1

---

سرداخل چار چوب

1

1

---

سر بیرون چارچوب

7

3

4

آفساید

2

1

1

كارت زرد

%52

%51

در صد مالكیت توپ