تبیان، دستیار زندگی
استادیوم سلیمی كیا 25 /6 / 85 مس كرمان استقلال مجموع نیمه دوم نیمه اول آمار بازی 252 120 132 تعداد پاسهای كلی 218 108 110 پاسهای صحیح 31 12 19 پاسهای ا...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

استقلال - مس كرمان 1 – 0

استادیوم سلیمی كیا

25 /6 / 85

مس كرمان

استقلال

مجموع

نیمه دوم

نیمه اول

آمار بازی

252

120

132

تعداد پاسهای كلی

218

108

110

پاسهای صحیح

31

12

19

پاسهای اشتباه

3

---

3

پاس بلند صحیح

22

16

6

سانتر

6

5

1

سانتر صحیح

32

11

21

ضربه سر اول

7

2

5

ضربه سر صحیح

20

7

13

خطا

22

7

15

دفع توپ

26

11

15

لودادن توپ

6

5

1

گرفتن توپ

6

3

3

شوت داخل چارچوب

8

4

4

شوت بیرون چار چوب

5

3

2

كرنر

2

1

1

موقعیت خطرناك

---

---

---

سرداخل چار چوب

1

1

---

سر بیرون چارچوب

1

1

---

آفساید

2

2

---

كارت زرد

مجموع

نیمه دوم

نیمه اول

آمار بازی

182

89

93

تعداد پاسهای كلی

146

73

73

پاسهای صحیح

33

14

19

پاسهای اشتباه

3

2

1

پاس بلند صحیح

13

4

9

سانتر

3

2

1

سانتر صحیح

36

24

12

ضربه سر اول

12

9

3

ضربه سر صحیح

21

11

10

خطا

48

30

18

دفع توپ

22

11

11

لودادن توپ

7

3

4

گرفتن توپ

2

1

1

شوت داخل چارچوب

5

1

4

شوت بیرون چار چوب

4

---

4

كرنر

2

2

---

موقعیت خطرناك

---

---

---

سرداخل چار چوب

3

2

1

سر بیرون چارچوب

4

---

4

آفساید

4

2

2

كارت زرد