تبیان، دستیار زندگی
تادیوم آزادی 18 /6 / 85 ذوب آهن اصفهان استقلال مجموع نیمه دوم نیمه اول آمار بازی 249 108 141 تعداد پاسهای كلی 212 ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

استقلال - ذوب آهن اصفهان

2 – 1

استادیوم آزادی

18 /6 / 85

ذوب آهن اصفهان

استقلال

مجموعنیمه دومنیمه اولآمار بازی

249

108

141

تعداد پاسهای كلی

212

86

126

پاسهای صحیح

34

21

13

پاسهای اشتباه

3

1

2

پاس بلند صحیح

16

5

11

سانتر

4

3

1

سانتر صحیح

46

31

15

ضربه سر اول

9

6

3

ضربه سر صحیح

28

15

13

خطا

27

19

8

دفع توپ

26

13

13

لودادن توپ

11

6

5

گرفتن توپ

1

---

1

شوت داخل چارچوب

4

1

3

شوت بیرون چار چوب

3

---

3

كرنر

2

1

1

موقعیت خطرناك

1

1

---

سرداخل چار چوب

6

5

1

سر بیرون چارچوب
مجموعنیمه دومنیمه اولآمار بازی

227

92

135

تعداد پاسهای كلی

185

71

114

پاسهای صحیح

33

17

16

پاسهای اشتباه

9

4

5

پاس بلند صحیح

18

8

10

سانتر

4

3

1

سانتر صحیح

43

19

24

ضربه سر اول

10

3

7

ضربه سر صحیح

25

15

10

خطا

47

17

30

دفع توپ

27

12

15

لودادن توپ

9

6

3

گرفتن توپ

2

1

1

شوت داخل چارچوب

3

3

---

شوت بیرون چار چوب

4

2

2

كرنر

5

3

2

موقعیت خطرناك

1

1

---

سرداخل چار چوب

2

1

1

سر بیرون چارچوب